nr.1 2004

 

 Nr. 1 Februar 2004

 

 

 

 

 

 

1. Evig forsoning
Av
C. O. Rosenius

2. Allmaktens juletegn
Av
J. St. Munch

3. Omvendelses behov
Av
Erik Pontoppidan

4. Mine øyne har sett din frelse!
Av
Peder Tallaksen

5. Vitnesbyrd for Jesus
Av
J. C. Bring

6. Veien mellom avveiene
Av Johannes Brandtzæg

 

7. Forkynner du evangeliet?
Av
Martyn Lloyd-Jones

8. Hvem vil meg fordømme?
Av
Martin Luther

9. Ja, hadde jeg bare tro!
Av
Paul Gerh. Sand

10 Tolleres og synderes venn!
Av
Einar Kristoffersen

10 Din lønn skal være meget stor!
Av
Marius Giverholt

 

 

Evig forsoning!
Av C. O. Rosenius

Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Jes. 49,16

Når Herren sier at Han har tegnet oss i begge sine hender, betyr ikke det bare det samme som når vi kan ha et annet menneskes navn risset inn i en ring. Ordet som er brukt i grunnteksten, betyr den flate del av hånden. Lenge før disse ordene ble uttalt hadde Den Hellige Ånd forutsagt at Kristi hender og føtter skulle gjennombores. I Salme 22 klager Messias: «De har gjennomboret mine hender og mine føtter.» Det er derfor med god grunn biskop Hersleb sier at ordene i vår tekst sikter til naglegapene i Jesu hender.

Etter sin oppstandelse viste Han også med særlig omhu fram for disiplene de sårmerkene Han bar etter naglene.
Hersleb legger til: «Naglemerkene i Kristi hender er en stadig påminnelse for Ham om dem som Han lot seg korsfeste for.»
Det er sannelig noe stort Herren mener når Han sier: «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Stort var det også at Kristus fór til himmelen igjen med naglemerkede hender.

Men det største og klareste, sikreste og nyttigste for oss, det er at vi alle til evig tid er skrevet i disse sårene, som delaktige i den forsoning som er gjort i Kristus Jesus. At vi alle er delaktige i det, har Skriften tydelig åpenbart.
Og denne delaktighet i forsoningen kan ingen ta fra oss, hvor fortvilet ille det enn kan se ut. Ja, selv om vi er falt bort fra Herren og derfor ikke står skrevet i Livsens bok, så står vi likevel skrevet i Kristi forsoningstegn. Forsoningen er likevel skjedd for oss, og kan aldri bli gjort til intet. Den gjelder evig, og gir oss alltid frelse så snart vi igjen tar imot den.

Ja, til korset Han gikk
hvor Han kjøpte meg fred,
Da Han sonet min synd,
det Guds Lam.

Til toppen

 

Allmaktens juletegn
Av J. St. Munch

(Forts. fra forrige nr.).
Ikke mindre merkverdig blir dette juletegn, når vi følger dets historie, om vi tør bruke et så alminnelig uttrykk om en så opphøyd gjenstand.
Vi kan ikke dvele ved frelserens liv på jorden her; for det rommes ikke i en julepreken. Vi peker bare på dets begynnelse og ende: Krybben og misdederkorset! Barnet svøpt i kluter og mannen med tornekronen og den falmede soldaterkappe, farget rød av Hans blod!
Det var ikke plass i Betlehem for barnet, ikke plass i Jerusalem for mannen, som lik en dømt forbryter ble ført ut utenfor byen! Det var ikke plass for Guds Sønn her på jorden! Følger vi dette tegns tilsynekomst gjennom tidene, etter at Han har vendt tilbake til Faderens høyre i himmelens herlighet, da vil det atter trede frem for oss, ikke som allmaktens, men som avmaktens tegn. Det har alltid vært et motsigelsens tegn. Fra folk til folk har budskapet om verdens frelser blitt brakt, men over alt har juletegnet vært det samme: Barnet i krybben; og mange har forarget seg over det, få har gledet seg ved det. Hvor frelserens budbærere kom hen, der har de i begynnelsen møtt enten ringeaktens eller hatets motstand, og det gjentok seg over alt, at det var liten plass for dette barn hos de lykkelige og mektige i denne verden. Det var de ringe, de umyndige, som først så allmaktens juletegn, mens det skjulte seg for de vise og forstandige; "Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme" (1 Kor. 1,27).
Har jordens mektige også bøyd kne for Jesusbarnet, - og det har jo skjedd hos alle folk – da er det fordi også disse er blitt fattige i ånden, har avkledd seg sin jordiske herlighet og hatt nok i dette lille tegn.
Bare slik er Salomos spådom gått i oppfyllelse: "Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba skal bære frem skatt" (Slm. 72,10).
Men, kunne noen si: Jeg ser dog allmaktens seier over folkene; jeg ser den Herre Jesus som seierherre dra inn ad verdensbyens porter; jeg ser det ene tempel reist mer praktfullt enn det annet; jeg ser kirken mektig og som en dronning i denne verden; jeg ser dens tjenere gyllenkledde og rike og mektige. Er ikke alt dette en allmaktens åpenbaring? Er det ikke her idel store tegn? Eller, hører jeg en annen innvende, jeg ser Herrens åndelige seire, sannhetens herredømme over løgnene, evangeliets evne til å mildne sedene, utrydde råhet og laster og bringe fredens velsignelse blant de hedenske folkeslag som har omvendt seg til kristendommen. Og i motsetning til det stiller jeg meg for øye, hvordan det ville ha vært her på jorden, om Menneskesønnen ikke var kommet, om juleevangeliet aldri hadde lydd, om slektene gjennom århundrer og årtusener hadde vært overlatt til seg selv og til djevelen, uten at den allmektige sterke hånd hadde grepet inn. Når jeg tenker på alt dette, kunne det sies, kan jeg da nekte, at allmakten er åpenbart her iblant oss, og kan jeg da påstå at dens tegn er avmaktens?
Vi svarer: Den ytre makt og glans har ikke kirken fra Jesusbarnet, men fra denne verdens fyrste, og den er ikke tegn på makt, men på avmakt; for den formår ikke å bringe den fortapte synder tilbake til sin Gud; men i samme grad som Herrens kirke skikker seg like med denne verden, fjerner den seg fra Ham som sitter ved allmaktens høyre hånd.
Et bilde på dette har vi nå i Betlehem. Grotten, hvor Jesusbarnet ble født, er nå smykket med gull og sølv og kostelige steiner; det fineste marmor dekker dens klippegulv og herlige sølvlamper opplyser den. Men ovenover, ved kirkens høyalter, strides og slåss de forskjellige kirkepartier om adgangen til helligdommen, og om julaften oppføres det hedenske fester der. Slik også i den verdsliggjorte kirke.
Men hva kristendommens åndelige seire angår, da skal det innrømmes, at vi her har en allmaktens åpenbaring, som lyser ut over tidene. Og dog er allmaktens tegn her det samme som i Betlehem. Ingen kristendommens seier, stor eller liten, er vunnet, uten at man har hatt nok i det fattige barn i krybben og den korsfestede Jesus Kristus fra Nasaret. Bare hvor allmaktens juletegn har vært grepet av troen i all dets ytre ringhet og avmakt, har det åpenbart sin indre herlighet; bare hvor Åndens menn og kvinner har bøyd kne for det lille barn, som hyrdene, fordi de selv er blitt som barn, bare der har de kunnet bære Åndens vitnesbyrd frem til seier over folkeånden; bare der hvor juletegnet fra krybben har fått skinne inn i alle samfunnets vråer, har den sanne opplysning fått fremgang.
(Forts. neste nr.).

Til toppen

 

Omvendelses behov
Av Erik Pontoppidan

De omvendte og troende erfarer meget vel, at de ennå er arme syndere; ja med hjertelig bøyelse for Guds ansikt erkjenner de, at de i deres onde vanartede naturs grunn er underkastet tusener fristelser av kjødet, Satan og verden, ja at det ikke bor noe godt i deres kjød (Rom. 7,18), og at synden lett kan besnære dem (Hebr. 12,1).

Til toppen

 

Mine øyne har sett din frelse!
Av Peder Tallaksen 

Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Luk. 2,29-30

Å fare herfra i fred – det er lett å si og synes lett forstått; men likevel er vel ikke noe mer misforstått enn nettopp dette. Dem som kunne se de millioner som stadig senkes ned i fortapelsens fæle avgrunn i det øyeblikk, de dør i "fred," den kunne ikke holde ut dette syn, men måtte dø av skrekk.
De fleste ugjenfødte mennesker dør i fred. Men kjære Gud, for Jesu navn og blods skyld bevar oss fra denne fred!

Hva er årsakene til dette? De kan være mange; men jeg vil bare peke på noen av de mest alminnelige.
Religiøse og tilsynelatende ivrige predikanter, som har noe vennlig og vinnende i sitt vesen, men er åndelig døde, er kommet inn i sognene, selv om ingen der har kalt dem. De gir seg ut for å være kristne og er snart heldige til å få folk til å tro det og vinner ved det tillit. Eier de i tillegg litt fremstående begavelse, kan de desto bedre skjule ulvetennene med fårepelsen.
De får som regel mange tilhørere og driver hardt på med å straffe synden.
De formaner ivrig til bot og helliggjørelse. Folket følger så den anviste vei til et rosverdig liv og søker å forbedres hver dag i liv og levnet. De synes, at det har foregått en forandring med dem. De forbedrer daglig sitt liv, så godt de formår og forstår – går nå også flittig til alters og til kirke. De legger seg håpefullt og så inderlig fornøyd på sin dødsseng. Presten meddeler dem nå "sakramentet." – Så farer de herfra i fred. – Den nærmeste slektning lukker de brustne øyne igjen, mens den evighet som sjelen svever i, har åpnet dens øyne for den fryktelige sannhet, at freden var falsk. – Fortapt, fortapt!
- Dette er den største gatedør, som de fleste strømmer igjennom, inn i den evige pine.

Hva besto egentlig feilen i? Jo, de var ikke gjenfødte!
Uten å være født på ny kan ingen se Guds rike. "Budet drepte" dem aldri. De ble heller aldri "levendegjort i Ånden." De ble bare til "de mange leiefolk i Faderens hus, som har overflod av brød" (Luk. 15). De ble aldri den bortkomne sønn, som sulten og naken lå skamfull i Faderfavnen. De var i bryllupshuset, men i sin egen kledning. De var jomfruer, men uten olje. De var grener på vintreet, men uten liv. "De er blinde veiledere for blinde, og faller begge i grøften."
Intet under, at Jesus, som ser alt dette, roper: "Ve dere! Dere blinde veiledere!" Hvor fælt å være prest for mennesker uten å være prest for Gud!

En annen årsak til, at mange dør i denne falske fred, er frafall ved uårvåkenhet. De var engang sønderknuste av loven. De var i den åndelige fødselsnød. De var engang ærlige og elskelige nådebarn og hadde det evige liv i Guds Sønns tro. Alt gikk godt en lengre tid, - jevnt og stille. De ble mindre våkne over sitt hjerteforhold til Jesus. De forlot så gradvis den første kjærlighet. De såkalte mindre synder ble mindre smertelige for dem. Den stadige renselse i Jesu blod fra all indre urenhet ble av mindre betydning enn livets utside. Iveren for den rene lære og samfunnets fremgang blomstrer, mens den barnlige og inderlige kjærlighet til Jesus selv – visner. Åndens minnelser aktes mindre, og sjelen kommer så smått i en slumrende tilstand, likesom da Samson sovnet i Dalilas skjød, inntil hans hårlokker som hans kraft lå i, var raket av ham.
Han kan ha navn av å leve, skjønt han er død. Han har nå ikke slik frykt for seg selv, at den driver ham til nattekamp med Gud, til det dages. Hans ro blir en åndelig dødsro. Han dør i stille fred. – Men freden var falsk. Hans sjel er fortapt! Han var tro en tid; men han var ikke tro til døden.
Akk, skulle ikke dette være et advarende eksempel!
Til dette kommer enda en skare navnkristne i den verdslige kristenhet, så utallig som sand i strand, som slumrer på det for dem så behagelige leie, som kalles dåpen. I mange og lange år hører de ikke en preken, uten at dåpen stadig blir satt i Kristi sted og gjort til en avgud. Det lyder vanligvis slik: "Å komme tilbake til dåpen, - å tenke på sin hellige pakt i dåpen, - å trøste seg til dåpen, - å glede seg i dåpen, - å hvile i dåpen osv."
Dette er behagelig for den gamle Adam og en makelig vei for det dovne kjød og blod, og tusener slumrer så søtelig inn i døden i denne falske fred i troen på dåpen. – Hvilket sjelemord!

Til toppen

 

Vitnesbyrd for Jesus
Av J. C. Bring

Les: Joh. 5, 31 – 39

Endog den dag i dag tas det spørsmål frem igjen, om hvem Jesus er, og om hva Hans gjerning gjelder – om Han er Guds Sønn eller bare et menneske, om Hans gjerning var og er en frelsesgjerning, som hele verdens og hvert enkelt menneskes evige vel beror på, - eller om Hans gjerning bare var et menneskes verk, utgått fra menneskeheten for stadig mer å fullkommengjøres av denne.

Behøver vi mer vitnesbyrd i denne sak enn den vi har?
Hvilke vitnesbyrd har vi da? Først Hans tjeners Johannes’ vitnesbyrd. Han vitnet om lyset, for at alle skulle tro på Ham. Hvor mange tjenere har ikke Herren hatt ned igjennom tidene helt til denne dag, som har avlagt det samme vitnesbyrd om Jesus? Og har de ikke inn i døden vitnet det samme som Johannes: "Se der Guds lam, som bærer verdens synd!"
Men Herren tar ikke det avgjørende vitnesbyrd av mennesker. Jesu gjerninger, som jødene så dem for sine øyne, hadde Faderen gitt Ham å fullbyrde. Derfor vitnet de om, at Faderen hadde sendt Ham.
- Men hva var vel alle disse gjerninger i sammenligning med den store gjerning som Faderen hadde gitt Ham å fullbyrde – det å gi sitt liv for oss? Og hva var alle disse undergjerninger i sammenligning med alle de gjerninger som Han utfører den dag i dag, når Han helbreder de til døden syke mennesker, når Han gir de åndelig blinde syn og oppvekker de åndelig døde? Ved tanken på dette er det, som om vi så utallige skarer av vitner komme frem og avlegge vitnesbyrd i Jesu sak. I tillegg til dette kommer Faderens direkte vitnesbyrd for Sønnen, som vi leser om i Ordet, og som avspeiler seg i menneskene. Det fornemmes nemlig av dem gjennom Den Hellige Ånd, som gis dem som er Ham lydige. De forstår dette vitnesbyrd, når Ånden forvisser dem om Guds kjærlighet til dem i Kristus Jesus. For de vet, at de aldri ville ha blitt Guds barn eller delaktige i Guds kjærlighet uten gjennom Ham, den enbårne Sønn, som Faderen elsker.

Men til Guds vitnesbyrd om Sønnen hører også ordet som Gud har gitt seg til kjenne ved. Skriftene vitner jo om Jesus fra første til siste blad. Alle peker på Ham; alle får sin oppfyllelse i Ham. Ingen kan regne de skarer som har stått fast ved Peters bekjennelse: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!"

Vi behøver ikke flere vitnesbyrd, men vel å gi mer akt på dem vi har.
Det var jødenes eget forhold til vitnesbyrdene om Kristus, som hindret, at de kunne bevise sin kraft og virkning til tro. Og er det ikke på en lignende måte, menneskenes øyne den dag i dag tilhylles og deres sinn lukkes til, når det gjelder Kristi sak?

Hvordan mottas f.eks. Jesu vitnesbyrd? Jesus sier om døperen: "Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede (fryde) dere i hans lys" (Joh. 5,35).
Hele Jerusalem gikk ut til ham. Ja, alle holdt ham for en profet. Det var alminnelig begeistring for ham innen folket. Men i stedet for å ta hans kraftige botspreken til hjertet, "frydet man seg bare i hans lys." Man beundret ham, man priste den veldige predikant, men man gjorde ikke bot. Derfor kunne man heller ikke følge hans henvisning til Jesus, til Guds lam. Hele bevegelsen holdt seg på overflaten. –
Ja, man kan rives med av predikanters ord, man kan strømme til for å høre dem; man kan prise deres gaver, fryde seg ved å høre dem; men, men – deres vitnesbyrd tar man ikke imot. Deres botspreken kan ikke virke bot for Guds åsyn; deres evangelieforkynnelse får ikke virke oppriktig tro på den Herre Jesus.
En tid fryder man seg i deres lys. Men

til Jesus kommer man ikke

for å få liv.

Herrens mening med tjenernes vitnesbyrd er, at mennesker skal bli frelst. Men menneskene selv, som er i dødsfare med hensyn til sine sjeler, mener at det bare gjelder en tid å fryde seg, ved det man hører, for siden å finne på noe annet eller høre en ny predikant, som atter bereder dem en tids atspredelse.
Men på denne måte fornedres jo Jesu sak, og vitnesbyrdet om Ham forfeiles.

Til toppen

 

Veien mellom avveiene
Av Johannes Brandtzæg

(Forts. fra forrige nr.).
Kom synder, kom!
Har du ennå innvendinger? Kanskje du sier: Jeg vet at Gud elsker, - men jeg vet også at Guds rettferdighet er så alvorlig at synden må ha sin straff, og Hans hellighet så fullkommen at ikke noe urent får komme inn i den nye stad. Min synd stenger veien for Hans kjærlighet.
Ja, det er sant, hvor mye Gud enn elsker deg, så ville Han likevel ikke kunne ta deg inn i sitt rike her og i sin himmel siden, hvis ikke din synd kunne "tas bort" og din skyld med den.
Men dette er jo det som Kristi forsoning har utrettet. Skal du behøve noen overtalelse for å tro at Kristus strekker til for alt dette? Eller for å være overbevist om at du har rett til å bruke Kristus som et vern mot all anklage, og som din rikdom og ditt forrådshus i alt det som du mangler.
Hør: "Så har Gud elsket verden, at Han gav sin Sønn, den enbårne!" Ga Ham! Til hvem? Er du utelukket? Er ikke denne gave også en gave til deg?

En gave! Han er altså din. Det er ikke noe av alt det som hører Kristus til, som ikke er ditt, slik at når som helst du trenger det, og du vil, kan du si, idet du ser på Ham: Alt ditt er mitt! Din hellighet er min hellighet! Å, Herre Jesus – så er jeg da uendelig og uavlatelig rik midt i all min fattigdom! For du er rik! Og alt ditt er mitt! For din Far ga deg til meg!
Derfor står det også skrevet – ja, du vantro Tomas – det står virkelig skrevet: Han (Kristus) "er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning."
Så motsatt og urimelig det enn kan synes – og mange har tatt anstøt av det -, så kan dette likevel ikke forstås på annen måte, enn at Gud selv har gitt oss rett til å ha vår rettferdighet og hellighet i Kristi rettferdighet og hellighet, slik at den som hungrer og tørster etter rettferdighet – som du gjør – ikke blir utelukket, fordi han ikke har noen rettferdighet – for han har mer enn nok i Kristus.
Slik går det til, at Gud i Kristus kan anse oss som om vi aldri hadde syndet, som det så sant og trøstefullt heter i Pontoppidans forklaring. Ja – det må nok bli i Kristus. I meg finnes det ikke noe, - enn ikke i mine beste stunder, - det finnes ikke noe i meg som kan begrunne en slik "anseelse." Men "Han er vår fred."
Sjel, er ikke dette nok? Krever du mer for å være tilfreds? Betyr det ikke noe i dine øyne, at din frelser bar tornekronen og ble hudstrøket og gjort elendig? Var det for sin egen skyld Han ble gjort til synd og forbannelse? Se på det Guds lam, - se og se ennå en gang og si meg så, om du ennå våger å tvile på, at dine synder er sonet.
Og for å forvisse deg om alt dette, for at du til enhver tid kan ha et våpen mot alle dine stadig oppdukkende tvil og dine gamle og nye innvendinger, har Han gitt deg denne bok å lese, Bibelen, boken med de faste og sanndrue ord.
Fatter du hvor mye det betyr?
Nå da – når hjertet blir urolig, så skal du ikke se etter hos deg selv for der å finne beviser for at du ennå er tilstrekkelig gudfryktig og så varm i din følelse, som man kan vente av et Guds barn, - men se etter i "Boken," så ser du at Gud forlater all synd og forlater til alle tider og under alle omstendigheter. Han unnskylder visstnok aldri noen synd – Han er alltid og alle vegne syndens fiende og ved sin Ånd en ubestikkelig dommer over den våkne samvittighet. Han unnskylder den ikke, men Han forlater den, selv den synd som er "aldeles uunnskyldelig."
"Forlat derfor dine tankers og innbilningers ustadige flygesand og gå til den faste grunnvoll for å tro – nemlig det: Gud har sagt, og atter: Gud har sagt. Og det må til evig tid stå fast, tross alt, hva våre arme hoder og hjerter innvender." Amen!

Til toppen

 

Forkynner du evangeliet?
Av Martyn Lloyd-Jones

Det er sant, at hvor synden ble stor, ble nåden enda større; vel da, "Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større?" Den sanne forkynnelse av evangeliet om frelse av nåde alene, fører alltid til muligheten for at denne anklage blir rettet mot det.
Det er ikke noen bedre test på om en mann virkelig forkynner det Nye Testamentes evangelium enn dette, at somme mennesker kan komme til å misforstå det og mistolke det dit hen, at det virkelig er det samme som dette: fordi du er frelst av nåde alene, spiller det virkelig ingen rolle i det hele tatt hva du gjør, du kan fortsette å synde alt du lyster, fordi det bare vil bringe alt mer ære til nådens herlighet.
Det er en veldig god test på evangelieforkynnelse. Hvis min forkynnelse av evangeliet ikke bringer frem denne misforståelse, da er det ikke evangeliet.
La meg vise deg hva jeg mener. Hvis en mann forkynner rettferdiggjørelse av gjerninger, så ville ingen noen gang komme på å reise det spørsmålet. Hvis han sier: "Om du vil til himmelen, så må du slutte å synde, leve et liv fullt av gode gjerninger, og holde dette gående regelmessig og konstant inntil enden, da vil du bli en kristen og gå til himmelen, når du dør." Åpenbart vil ingen anklage en mann som forkynner slik for å si: "la oss fortsette i synd, så nåden kan bli enda større." Men enhver forkynner som forkynner evangeliet har blitt anklaget for dette! De har alle blitt anklaget for "antinomisme."

Jeg vil si til alle forkynnere: Hvis din forkynnelse av frelse ikke har blitt misforstått på dette viset, så bør du gå igjennom dine prekener igjen, og du bør forsikre deg om, at du virkelig forkynner den frelse som proklameres i det Nye Testamente til den ugudelige, synderen, til disse som er døde i sine overtredelser og synder, til disse som er fiender av Gud.
Det er et slags farlig element ved den sanne presentasjonen av frelsens budskap.

Til toppen

 

Hvem vil meg fordømme?
Av Martin Luther

Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Rom. 8, 33-34

Når loven anklager deg, og synden forferder deg, slik at du slett ikke føler annet enn bare Guds vrede og dom imot deg, så skal du ikke straks fortvile av den grunn; men grip Guds rustning, troens skjold, håpets hjelm og Åndens sverd og forsøk, hva for en sterk, frimodig krigsmann du kan være.
Grip ved troen Kristus, som er Herre over loven, synden og alt det som følger med synden. Tror du på Ham, så er du rettferdig (noe som din fornuft og sans riktignok ikke vil si deg i anfektelsens stund, men Guds ord sier deg det).
Se dernest til, at du i slik kamp og skrekk, som alltid kommer igjen og plager deg, i Ånden ved troen forventer den forhåpede rettferdighet, som du allerede har i troen (Gal. 5,5).

Ja, sier du, men jeg føler ikke, eller føler iallfall knapt, at jeg har noen rettferdighet. Hva – skulle du føle det også? Tro det skal du, ikke føle det; for den er åndelig og usynlig, derfor lar den seg ikke føle, men vil tros.
Og dersom du ikke tror, at du er rettferdig, da tilføyer du Kristus en stor skjensel og bespottelse, all den stund Han har renset deg ved vannbadet i Ordet, dertil er død for deg på korset og der har fordømt og drept din synd og død, for at du ved Ham skulle få rettferdighet og liv. Det kan du dog ikke nekte, med mindre du åpenbart vil være en Gudsbespotter og aldeles fornekte Gud, alle Hans løfter og Kristus med alle Hans velgjerninger; - derfor kan du dog ikke nekte, at du er rettferdig. Derfor skal vi i angst og anfektelse, når samvittigheten ikke føler annet enn idel synd og ikke mener annet, enn at Gud er såre vred, og at Kristus har vendt seg ganske bort fra oss, ikke følge vårt hjertes følelse, men Guds ord og rådspørre det.

Til toppen

 

Ja, hadde jeg bare tro!
Av Paul Gerh. Sand

"Jeg vet såre vel, at det er troen det kommer an på," tenker mange; "jeg vet, at Herren tar imot de syndere som kommer til Ham med sann, oppriktig tro. Men Han tar heller ikke imot andre. Derfor nytter det ikke å trøste seg ved forsoningsblodet, om man ikke har en sann, levende tro. Kristus har jo gjort alt og lidd alt, alle ting er ferdig fra Hans side, men nå kommer det an på meg, om også min tro er i orden" osv.
Å se da nå her den listige fariseer, hvordan han atter tilbyr sin tjeneste, riktignok i en annen utgave, med en annen kappe på enn tidligere, men tar vi ham nærmere i øyesyn, skal vi snart oppdage, at vi har med en gammel bekjent å gjøre.
Kristus har gjort "sitt," men nå kommer det an på meg, om jeg har tro. Hvem er denne "meg" og "jeg?" Det er nettopp den samme som før brukte en annen talemåte: Om bare jeg kunne bli from og gudfryktig, om bare jeg kunne bli riktig sønderknust og fattig i ånden, om bare jeg var oppriktig og redelig osv. Nå heter det: Om bare jeg hadde tro.
Ja, det skulle virkelig være herlig, når denne meget omtalte viktige "herr Jeg" var eier av de nevnte gode ting eller i det minste noen av dem, så kunne man så vakkert få strøket navnet Jesus ut av frelseslæren og skrive "jeg, jeg" med store bokstaver i stedet.
Dersom dette lot seg gjøre, så var det ganske visst, mange som ville ønske å bli frelst; det ble ikke lenger så ydmykende da. Når bare jeg kunne være noe eller gjøre noe; når bare jeg kunne få trukket Jesus ned av korset og trampet Ham i støvet, da skulle det bli en herlig tid for den gamle Adam. I stedet for å dø en forsmedelig død på korset ville han da kunne vinne ære og berømmelse som en dyktig og kraftig dydshelt, som ved egne anstrengelser kunne tilkjempe seg en plass ved himmelbordet.
Det tyngste av alt, å motta nåde uforskyldt og for intet, ville da kunne unngås; for man fikk da "gjerninger å fremvise" som adgangstegn til de himmelske saler. For fulle seil kunne "himmelfareren" da stryke forbi korset på lang avstand; for det ble jo ikke nødvendig engang å "legge bi" ved en så foraktet og forsmedet ankerplass som den på Golgata.

Til toppen

 

Tolleres og synderes venn!
Av Einar Kristoffersen

11. Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. 12. Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. 13. For alle profetene og loven, like til Johannes, profeterte. 14. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skulle komme. 15. Den som har ører, han høre! 16. Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: 17. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte! 18. For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd! 19. Menneskesønnen kom, Han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Mt. 11, 11 - 19

Jesus peker på og fremstiller to grupper for oss her - det er de som er utsendt av Gud, her representert ved Johannes døperen og Menneskesønnen på den ene side, og den gudfremmede verden, her kalt «denne slekt» på den annen. Og som du ser, så er det en total mangel på forståelse og kommunikasjon mellom disse.
Paulus skriver om det samme, når han sier: «Men et sjelelig menneske* tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis» (1 Kor. 2,14). (*
Et menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Se Judas 19).
Uansett hvordan et åndelig menneske ter seg, så blir det galt i disses øyne - dels fordi de ikke har noen forutsetning for å forstå åndelig, og dels fordi de ikke vil forstå. Man er bare opptatt med å forsvare sin egen holdning og forståelse - den man har ut ifra menneskelig fornuft og forstand. Og den forsvarer en selv, og kaster glans over ens egen rettferdighet.
Uansett hvor dypt et menneske har falt, om det ligger fordrukkent i rennesteinen, så finner det forsvar for seg selv. Bare prøv å tale en slik til rette, så skal du snart få oppleve det.
Lever en kristen rett og gudfryktig her i verden, ja så er det skinnhellig i deres øyne og omtale - dette fordi de selv opplever seg dømt av et slikt liv, uten at et ord er sagt imot dem. Lever en kristen mer «fritt,» sett fra deres synsvinkel, ja så tar det visst ikke sin gudstro særlig alvorlig - og er altså ikke noe bedre enn oss!
Den som vil vinne verden ved å leve som en kristen, han har tatt på seg en større oppgave, enn han er klar over. Ikke engang Jesus lyktes med det. Det er vel korset et klart bevis på! - og her møter du den «ånd» som brakte Ham dit: «For Johannes kom - han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd! Menneskesønnen kom, Han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn!» (v.18-19)
De så på Johannes’ og Jesu liv, og sto dømte tilbake. De falt selv igjennom overfor begge, og i stedet for å bøye seg for denne erkjennelsen, søkte de å bringe dem, som var årsaken til erkjennelsen av veien. Disse som var utsendt av Gud, de forstyrret deres religiøse liv! Ja, se tilfellet med Jesus og jødefolket: Gud - som de jo mente å tilbe og tjene - forstyrret deres religiøse liv! De måtte rett og slett få Ham av veien, for å kunne fortsette å leve i sin åndelighet. Stans også du opp for dette, mens det ennå er tid! Hva består din åndelighet i? Er det en åndelighet som blir forstyrret, når forkynnelsen begynner å pløye dypt? Er det en åndelighet som er avhengig av «godvær,» for å holde? Eller har du fått grepet om denne salige frelser, som jødefolket her håner så frekt: storeteren og vindrikkeren!
Men hør nå likevel det vitnesbyrd disse motstandere gir Ham, - et hedersnavn for Jesus, et navn Han i evigheten valgte å bære, et navn Han tok på seg her på jord: tolleres og synderes venn! (v.19), men altså for dem en grunn til forakt.
Hør bare hvor rett de har i sitt vitnesbyrd, men uten å forstå at dette var Guds vilje: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Mt. 1,21). Ikke å undres på da, at Han fremsto som tolleres og synderes venn!
Tenk Han, himmelen og jordens Skaper, kom ikke hit til jord for aller nådigst å frelse oss syndere, dersom bare vi osv., men som vår venn! «Høyt fra det himmelske høye Vennlig et blikk på deg ser.»
Dette var det vitnesbyrd også (til og med) Hans motstandere måtte gi Ham! - og så skulle ikke du kunne tro det? - at det navn Han bær’ virkelig er et frelsernavn.

Men hør nå det religiøse folkets dom: «For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd! Menneskesønnen kom, Han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn.»

Her ser vi tydelig åpenbart sannheten i det som Hugo Odeberg kaller «det fariseiske prinsipps tragedie,» som lyder slik: «Vi vet jo at loven er åndelig; men jeg derimot kjødelig, solgt som trell under synden(Rom. 7,14). Slik viser det seg også ifølge Johannesevangeliet, at de «rettferdige,» som selv tror at de med hele deres vesen streber etter å gjøre Guds vilje, er ute av stand til det, for når Guds røst kommer til dem, hører de den ikke, når Guds sendebud kommer til dem, oppfatter de ikke at han er fra Gud. De kommer nettopp på grunn av deres rettferdighet til på en særlig forbitret måte å vise det fra seg det, som er fra Gud. Jo mer guddommelig det er, desto bitrere motstand vekker det hos dem. Dette er ifølge urkristen oppfattelse det fariseiske prinsipps tragedie.»
Stemmer dette med hva vi har lest i teksten i dag? Hør hva de sa om Johannes, - han om hvem Jesus sa: «Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner» (v.11) -: «Han er besatt av en ond ånd!» (v.18) - noe de også ved gjentatte anledninger sa om Jesus selv. Altså til mer guddommelig, desto bitrere motstand! akkurat som Odeberg beskriver det. Han som var Gud selv holdt de for å være Be’elsebul (djevelen), Guds - og deres - motstander (Mt.10,25).
Dette handler om hvordan Guds utsendinger blir tatt imot i og av verden - det handler om budskapets kår, ja Jesu egne kår. 
Men så er det en og annen som oppfanger en «tone,» som de andre ikke hører: «Han er tolleres og synderes venn!» De andre ser og registrerer også dette, ja de gir Ham jo det vitnesbyrd, at Han er det, men det gir ingen gjenklang i deres egne hjerter. Annerledes da med de som har sett noe inn i sitt eget forderv, for ikke å tale om dem som har sett dypt inn i det. Har jeg virkelig en slik himmelvenn? - har jeg virkelig en venn i himmelen? For dersom denne som er utsendt i fra himmelen, er tolleres og synderes venn, ja, da er jo også Han som har utsendt Ham det!

Hør Jesu ord i denne forbindelse, for det er frelsens ord for og til deg som hører det nettopp nå: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Ham du utsendte, Jesus Kristus» (Joh. 17,3). «Han er avglansen av Hans herlighet og avbildet av Hans vesen,» heter det om Jesus (Hebr. 1,3a), og som avglansen og avbildet er, slik er jo også Han som Han er avglansen og avbildet av. Grip nå til! Ta dette til deg! Bare hør hvilket oppdrag Han hadde, fra Ham som sitter på himmelens trone: «Etter at Han hadde fullført renselsen for våre synder, satte Han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye» (Hebr. 1,3b).
Peter bl.a. var til stede ved denne tale, som vi hører i teksten her. Han var i Jesu selskap, men tror du han forsto denne Jesu vennlighet overfor tollere og syndere? Å nei, han var i lære! Han var en religiøs ivrig jøde. Og du kan tro han hadde vokst seg ytterligere stor i egne øyne, ved å være utvalgt til Jesu nærmeste krets. Tenk jeg vandrer med Jesus, som den nærmeste! - Jesus Messias, Han som gjør tegn og under, taler så mektig at selv fariseerne og de skriftlærde frykter Ham, - Jesus som skal gjenreise Israels rike og storhet, og gi meg en fremtredende plass ved sin side. Hva er det mon med meg, som har forårsaket dette?
Og så får han av Satan føres inn i det store og bitre fall. Da begynte også Peter å høre «tonen,»: tolleres og synderes venn! - og siden skriver han til de troende, han skulle veilede som apostel: «For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde» (1 Pet.5,5).
«Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg» (v.12).
Johannes’ dager - det er innledningen til noe nytt - den nye pakts tid. Og hva forårsaker dette ordet: tolleres og synderes venn! - hos dem som hører det med hjertet? Det forårsaker nettopp det Jesus taler om her: «de trenger seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.»

Her er ikke tale om noen freidig mannekraft - ingen kan trenge seg inn i, og rive til seg himlenes rike på den måten. Nei, her er tale om en helt annen kraft, som begynner å virke i disse menneskenes hjerter, nemlig «evangeliet, Guds kraft til frelse!» (Rom. 1,16), og det er virket av dette budskapet: «Han er tolleres og synderes venn!» Dette er frøet som har denne spirekraft i seg, at det flytter synderen like inn i himmelen: «Jesus, ble lydig inn til døden - ja døden på korset» (Fil. 2,8). For meg! En slik venn er Han for meg!
Jesus var ikke kommet for å lære dem ytterligere, hvordan de skulle leve åndelig, etter deres begreper - eksempelet med Johannes viser jo hvor fåfengt det var - Han var kommet for å være dem til frelse, slukke Guds vredes ild og/ved å gjøre soning for deres synder.
«Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte!» (v.16-17).
Former du en Jesus etter ditt eget hjerte, eller ber du Han som alene kan, om å åpenbare Ham for ditt hjerte, som Han har utsendt?

Ditt kors for verden dårskap er,
For meg en visdoms kilde.
Mitt liv får jeg tilbake der,
Og hva som vil forspille

Mitt sanne gavn,
Skal i ditt navn,
Som er min trygge tilfluktshavn,
Forsvinne, Jesus milde.

Til toppen

 

Din lønn skal være meget stor!
Av Marius Giverholt

Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skat være meget stor.
1 Mos. 15, 1

Vær stille, mitt arme, bevende hjerte. Hvorfor bruser du i meg? Er ikke Herren ditt skjold? Mine synder kan ikke fordømme meg, mine fiender skal ikke få overhånd over meg. Fristelsene skal ikke oppsluke meg. Er ikke Herren mitt skjold?
Og, hvem skulle skille meg fra Hans kjærlighet? Hvorfor sørger jeg, hvorfor knurrer mitt hjerte så ofte? Er ikke Herren min store lønn?
Tilgi meg, Jesus, intet er som din kjærlighet, din fred og din hvile. Og i døden vil du gi meg livets krone. Da er all trengsel glemt for evig.

Til toppen