nr.2 2004

 

 Nr. 2 April 2004

 

 

 

 

 

 

1. Elsker du Jesus
Av
N. Nilssen

2. Allmaktens juletegn
Av
J. St. Munch

3. Vår overflødige rettferdighet
Av
Johan Arndt

4. Jesu rop til syndere
Av
Robert M'Cheyne

5. De fattige i Ånden
Av
Ludvig Hope

6. Dikt
 

7. Han er oppstanden, store bud!
Av
Einar Kristoffersen

8. Kristi tro i hjertets grunn
Av
August Herm. Francke

 

Elsker du Jesus?
Av N. Nilssen

Igjen sier Han til ham, annen gang: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg? Joh. 21, 16

Jesus hadde elsket Peter med en trofast og utholdende kjærlighet; Han var aldri blitt trett av ham, om enn Peter mer enn en gang feilet og falt. Og Jesus ventet av Peter, at han skulle elske Ham igjen, og det gjorde Peter. Jesus visste det, og likevel ønsket Han, at han tre ganger skulle bekjenne, at han elsket Ham.
Også oss har Jesus elsket med en evig kjærlighet. For meg og deg er Han gått i døden; med sitt kall har Han gått etter oss på alle våre veier for å dra oss til seg.
Når Han nå kommer til oss med spørsmålet: "Elsker du meg?" – hva skal vi da svare?

Peter kunne svare: "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær." Kan du svare slik? Du vet, at du burde elske Ham, du vet, at du har grunn til å elske Ham, du ønsker, at du kunne, men du føler ditt hjerte så kaldt og likegyldig. Du bever kanskje ved å svare ja; men det vet du, at du kan være med å synge av fullt hjerte:

"Nei, for all den ting jeg visste,
kan jeg ei min Jesus miste
!"

Det vitner om, at du elsker Ham, at du har dine livsrøtter i Ham. Du kan ikke unnvære Jesus.

En troende føler ikke alltid kjærlighet til Jesus. En mann som elsker sin hustru, går ikke alltid og tenker på det; det ville være sykelig, om han gjorde det. Men hvis det inntreffer noe som truer med å skille henne fra ham, da vil han føle, at han holder av henne.
Slik er det også med forholdet til Jesus. Du føler ikke alltid kjærlighet til Ham; men hvis noe vil skille deg fra Ham, da merker du, at det som ville ta Jesus fra deg, ville ta livet av deg. Da føler du, at Han er deg umistelig.
Og det er kjærlighet.

Til toppen

 

Allmaktens juletegn
Av J. St. Munch

(Forts. fra forrige nr.).
Og slik må det være. Det er den samme lov i Åndens som i naturens rike: Skal den allmektige fylle de menneskelige kar med sin Ånds fylde, da må disse kar først bli tomme. Bare der hvor den guddommelige allmakt møter den menneskelige avmakt, kan den seire i mennesket; men da må også dette nøye seg med at allmaktens juletegn treder frem i skrøpelighetens skikkelse. Dette er en grunnlov i Guds rike og den kan ikke krenkes uten at straffen følger på.
Derfor, vil du ha del i juleevangeliets fylde, vil du få "den store glede," da må du komme som den fattige i ånden, som den ydmyke, som den som ikke har noe i seg selv, komme som et barn.
Men så må du også komme som en troende, som tror uten å se, bare fordi du vil være Ånden lydig. Kunne du tro riktig barnlig og enfoldig, uten å begjære tegn, da skulle du også få se Guds herlighet. Dette er hemmeligheten.

Mange drar til Betlehem i disse dager, mange feirer julen som den store gledesfest; men hvor mange av disse får smake den sanne juleglede, den som bare Jesusbarnet gir? Bare den troende, som har nok i allmaktens lille juletegn.

Men denne sanne juleglede er ikke bare en glad ihukommelse av den store verdensbegivenhet i Betlehem, men den er mye mer en glad bevissthet om, at troen er den seier som overvinner verden, og den er også en håpets glede ved tanken på den kommende herlighet.
Du vet neppe, du troende kristen, hvilken makt du eier i din tro, når du bare ikke et øyeblikk slipper allmaktens juletegn, som vi med et ord kan kalle "tjenerskikkelsen." Begjærer du ikke noe for deg i denne verden, har du avkledd din sjel all høyhet og dyktighet, kjenner du deg å være en fortapt synder i deg selv, og er du på samme tid tilfreds med de ringe kår, den ringe lykke, den ringe skikkelse i det hele, er du virkelig tilfreds med det, er du tilfreds med alt, det Gud gjør med deg og for deg, har du helt kastet deg i Herrens armer, er du selv blitt "et avmaktens tegn," da går din herlighet opp som morgenstjernen, da bryter allmaktens krefter frem i din ånd og sjel og legeme. "Deg skjer som du tror."

Ja vær og begjær ikke å være annet enn et slikt allmaktens juletegn, som for verden bare er et avmaktens tegn. Finn ditt livs innhold og lykke i det. Vær som det lille tre som står gjemt i skogen, oversett av de store, høye trær. Ingen akter det for noe, inntil dets eier, noen dager før jul, kommer med sin øks og hugger det ned. Akk, skulle dets skikkelse så snart forgå? – skulle det ikke få lov til å vokse og bli som de andre trær? Nei, men til gjengjeld tas det inn i den beste stue og prydes med all slags julepynt og strålende julelys og deilige frukter og vakre julegaver, og så står det der i all sin prakt til fryd både for barna og for de barnligsinnede voksne.
Slik kan Herren også gjøre med deg, du troende som synes, at du mang en gang er både oversett og glemt. Finn deg bare i det Herren gjør med deg, la det bare se ut som om Herren er hard imot deg, la Ham hugge over roten, som binder deg til denne jord, la Ham kviste deg, la Ham sette din fot på korset, som det skjer med juletreet, la Ham gjøre med deg ganske som Han vil, da skal du nok se Han gjør alt vel. Den som tror på Ham, skal aldri bli til skamme! Du skal gå fra kraft til kraft, du skal være som grenen på vintreet, som treet plantet ved vannbekker, du skal få lykke til alt hva du foretar deg i det kjære Jesusbarns navn. Står du bare på korsets fot, som juletreet, så står du sikkert og faller ikke om.
Og må du enn ifølge naturens lov også ligne det i det, at likesom det etter jul avkles sin prydelse og kastes ut og visner, slik skal ditt jordiske legeme avkles og legges i graven og bli til støv, så ligner du det likevel ikke i det, at det forgår for alltid, men du skal bli enn meget mer herlig enn før og omplantes i Herrens hage, hvor du skal blomstre evig.
Det garanterer det lille barn i Betlehem, som i sannhet er allmaktens juletegn, deg.

Men ikke alltid skal juletegnet være så ringe for verden og bare være synlig for de troende, i sin skjønnhet og storhet. Det er en håpets juleglede som skues vidt. Den ser himmelen åpen og Menneskesønnen stående ved allmaktens høyre. Men den ser mer: den ser ved dagenes ende juletegnet på himmelen, slik som Herren selv sier: "Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen" (Mt. 24,30-31).
Det skal bli en julefest! Den glede skal du få oppleve, du troende, som har nok i det lille tegn i krybben!

Se hva som er gitt i dette tegn: Hvilken rikdom for tid og evighet, hvilken makt over synden, hvilken seier over verden og djevelen, hvilken sjelefred og glede, hvilken støtte i de onde dager, hvilken trøst i lidelsen, hvilken frimodighet i døden, fordi det er et allmaktens tegn!

Så vil vi ikke vike fra Betlehem. Vi vil som den hellige Hieronymus ta vår bopel der og daglig besøke denne hellige grotte, hvor Jesusbarnet kom som verdens lys.
Ikke er det langt derfra til korset og graven ved Jerusalem, så vi også daglig kan besøke de hellige steder og forrette vår andakt der, bekjenne våre synder og hente ny kraft for vår sjel, inntil vi i dødens avmakt lukker vårt øye for å slå det opp i himmelen og der skue allmaktens juletegn evig, ikke i skrøpelighet, men i herlighet. Amen.

Til toppen

 

Et stykke av Johan Arndt her, til minnelse, spesielt nå i påsken, om hva som i virkeligheten er gitt oss i Jesu Kristi liv, lidelse og død. E.K.

Vår overflødige rettferdighet!
Av Johan Arndt

Likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Rom 5, 19

Om et menneskes synder oppfylte hele verden, så er allikevel Kristi rettferdighet større. For han er Herren, vår rettferdighet.
Skulle dine synder være mektigere enn Gud? Det er jo ikke mulig. Vår synd og skyld er dessverre over all måte stor i seg selv. Allikevel, når den lignes med Kristi fortjeneste, da er den som om man bare var ett øre skyldig, og det ble betalt tusen ganger tusen tønner gull for den.
Så høyt og dyrebart er Kristi blod, eller Guds blod som Paulus kaller det, å regne mot våre synder (Ap.gj. 20,28).
Så stor er Kristi rettferdighet som Han skjenker og gir oss ved troen. Den sletter ut og leger alle våre skrøpeligheter, den gjør oss hvitere enn snø (Slm. 51,9). Så langt som øst er fra vest, lar den alle synder og forsømmelser være langt fra oss (Slm. 103,12).
Ja, den tar ikke bare bort all vår skyld og overtredelse, den gjør oss også helt delaktige i Kristi betaling og fortjeneste, som om den var vår egen.
Likesom et skittent barn ikke bare blir vasket rent, men også iført rene klær, så har den Herre Kristus med sitt blod og fortjeneste, ikke bare vasket oss rene fra våre synders skyld og overtredelse, men ved sin betaling og fortjeneste også iført oss uskyldighet og salighets kledning og rettferdighetens kjortel. - Det er den deilige prydelse David taler om, (Slm. 110,3) som Guds folk skal fremføre frivillige offer for Herren i. - Det er de deilige klær Jesaja skriver om (Jes. 11,10), som skal gis de bedrøvede i Sion. - Det er den hellighets og rettferdighets hvite og rene silke, som den store flokk i den stridende himmel etterfølger Kristus i (Åp. 19,8).
For vi har fått dobbelt av Herrens hånd. (Jes. 40,2). En stor nådes rettferdighet var gitt våre første foreldre før syndefallet, men denne er langt større. Amos kaller den rettferdighets strømmende bekk (Amos 5,24).
Paulus kaller den en mektig og herskende nåde, nådens overflødighet til rettferdighet og nådens overstrømmende (overveldende) rikdom (Rom. 5,17 og Ef. 2,7).
Det er en så stor nåde som ikke noe menneske kan grunne ut. Våre første foreldre hadde vel en fullkommen rettferdighet og uskyldighet, men de hadde allikevel ikke en så overflødig rettferdighet som vi har i Kristus, ved troen. For den er langt større enn den vi kunne ha arvet i Adam, om han hadde blitt i sin uskyldighet. Kristus har med høyere lydighet og ydmykhet vært til behag for Gud, enn Adam i sin uskyldighet. Ja, Han er mer enn tusen Adamer i deres uskyldighet og rettferdighet.

                                               -----------     ----------     ----------

Grip nå dette som Arndt forkynner deg her; - du som kjenner deg så fattig, elendig og uåndelig til tross for din tilflukt til Jesus: - din rettferdighet er «langt større enn den du kunne ha arvet i Adam, om han hadde blitt i sin uskyldighet.» Du har nemlig Kristi (Guds) rettferdighet! E.K.

Til toppen

 

Jesu rop til syndere
Av Robert M’Cheyne

Til dere, menn, roper jeg, min røst lyder til menneskenes barn. Ordsp 8, 4

1. Dette er visdommens ord.
Visdommen i Ordspråkenes bok er ingen annen enn vår frelser og Herre, Jesus Kristus. Dette er klart ifølge kap. 1,23, hvor Han sier: "Da vil jeg la min ånd velle fram for dere;" men Kristus er den som har Den Hellige Ånds gave.
Og igjen av kap. 8, 22, hvor Han sier: "Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid," og vers 30: "
- da var jeg hos Ham som kunstner, jeg var Hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for Hans åsyn."
Ved disse ord menes ingen annen enn Jesus Kristus. Ordet som var hos Gud, og ved hvem alle ting er skapt.

2. Merk stedene, hvor Han innbyr.
Først: Han går ut på landet og opp over alle hauger og innbyr. Hen ferdes på hovedveiene og der hvor stiene møtes.
Annet: Han går inn i byen og på torgene, hvor folk mest samles for å avgjøre sine forretninger, og siden fortsetter Han sin gang i de fornemste gater og streder og roper ut sin velsignede sendelse.

3. Merk måten, som Han roper på.
Han roper høyt. Han stanser og med høy stemme forkynner Han sin sendelse, sin innbydelse. Han er lik de kjøpmenn som byr ut sine varer, først på torget og siden fra dør til dør; og aldri har noen kjøpmann vært så ivrig etter å få selge sine varer, som Jesus var i å tilby sin frelse til den falne menneskeslekt? – og i det 10 vers sier Han: "Ta imot min formaning istedenfor sølv, og ta imot kunnskap framfor utsøkt gull!"

4. Merk til hvem Han henvender sin innbydelse.
I vers 4, sier Han oss om dette: "Til dere, menn, roper jeg, min røst lyder til menneskenes barn."
Kjøpmannen byr bare sine varer ut til dem, som Han formoder vil kjøpe, men Jesus tilbyr sine til alle mennesker uten forskjell. Han tilbyr dem til alle Adams sønner, til enhver som er født av en kvinne; derfor: "Den som har ører, han høre!"
Lærdom: Kristus tilbyr seg selv til frelse for hele menneskeslekten.

1.

Dette er den mest vekkende sannhet i Guds hellige Bibelord.

Det er en alminnelig tanke, at det å forkynne den hellige lov, er den mest vekkende sannhet i Bibelen, nemlig det "som munnen tilstoppes, og hele verden blir stående skyldig for Gud ved." Og jeg tror i sannhet, at dette også er Guds mening med loven, - å få syndere til å våkne opp av søvne, men for meg er det slik, at det er noe som er langt mer vekkende, og det er synet av en guddommelig frelser, som fritt tilbyr seg å frelse hver enkelt av hele menneskeslekten.
Dette ord: "Til dere, menn, roper jeg, min røst lyder til menneskenes barn," er noe som måtte skjære igjennom selv et steinhjerte.

1. Hadde du levd i Noahs dager, da han bygde arken, og hadde du sett det mektige skip stående der åpent, ferdig og innbydende hele verden til å komme og få en sikker plass der, - ville ikke det ha vært det mest vekkende av alle syn?

2. Hadde du levd på den tid, da Jesus vandret omkring på jorden, og hadde du sett Ham ri nedad Oljeberget og stanse, da Han nærmet seg Jerusalem som lå fredelig ved Hans føtter, og sett Guds Sønn felle sine vemodige tårer over byen og hørt Ham si: "Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne," – ville ikke da den bange anelse om den ødeleggelse som ville gå over den ulykkelige byen, ha steget opp i ditt bryst?
Ville Han ha utgytt disse tårer for ingenting? Nei, sikkert ikke. Han kjenner dagene av smerte som kommer over syndere, som ikke vil la seg frelse, en smertens dag, en dag som Han alene kjenner.

3. Nettopp slik, kjære venn, når du ser Jesus her vandrer om fra sted til sted, på berg og stier, fra by til by, fra gate til gate, og dør til dør, - når du hører Hans evige og alvorlige rop: "Til dere, menn, roper jeg, min røst lyder til menneskenes barn." Jeg roper ikke bare for å vise, at dere er fortapt, og at helvete ligger foran dere? Nei, jeg vil redde dere. Eller tror dere, at frelseren ville rope så høyt og så lenge, dersom det ikke var noen fare, eller det ikke var noe helvete i vente?
Merk dette, du sovende sjel og vær ikke lik Noahs samtidige eller Jerusalems innbyggere, men la Jesu gråt og ømme råd vekke deg.

1. Merk: Hvem det er som kaller på deg – det er visdommen!
Det er Jesus Kristus, i hvem alle skatter og visdom og kunnskap er skjult. "Til dere, menn, roper jeg."
Ofte kan en Herrens tjener legge Hans ord på ditt hjerte, og du kan gå hjem og si: "Det var bare en tjeners ord, hvorfor skal jeg ta det så innover meg, når det bare er et menneskes ord?"
Vel, men her er ikke et ord av noen tjener, men det er Kristus selv som taler til deg. Det er ordet av en som nøye kjenner ditt hjerte og din historie, som kjenner både dine åpenbare og skjulte synder, dem du gjorde så vel i lyset som i mørket. Selv den mest hemmelige synd er kjent av Ham; men Han kjenner også verden, som er over deg og helvete, som venter deg. For Han har følt begge deler. "Til dere, menn, roper jeg."

2. Merk stedene, hvor Han kaller på deg.
På veier og stier, på gater og streder, ute på gaten og inne på ditt værelse.
Har det ikke vært slik med deg? Har du ikke vært kalt på både i din Bibel, innen familien, i kirken og på bedehuset. Du har gått fra sted til sted, men frelseren har gått etter deg.
Du har gått på steder, hvor synd og dårskap er den daglige gjerning, og på steder, hvor Guds ord har lydd til deg, og Kristus har fulgt med.
- Du har vært i fare, nød og trengsel. Kristus har stått deg nær. Du har ligget på din sykeseng, Kristus har også vært der.
For fåret er stadig i fare; derfor må den trofaste hyrde alltid følge etter det.

3. Merk, hvor høyt Han roper.
Han kaller og oppløfter sin stemme, og har Han ikke også ropt på deg? Har Han ikke banket på din dør, ved advarsler i liv og død? Har Han ikke talt høyt til deg ved Ordets forkynnelse? Og har ikke Hans stemme undertiden lydd høyt til deg ved lesning av Bibelen?

4. Han roper til alle.
Hadde Han bare ropt til de gamle, så kunne den unge ha sagt: "Det er ikke meg som trenger til frelse."
Hadde Han bare ropt til de unge, da kunne de gamle ha sagt: "Han er ikke en frelser for oss."
Hadde Han bare kalt enten på den ærbare eller på det aldeles fordervede menneske, så ville nok en eller annen ha unnskyldt seg og sagt, at det gjelder ikke meg.
Men Han roper på alle, og det finnes ikke én eneste person, uten at Jesus kaller på ham og innbyr ham; for alle er fortapt, de være unge eller gamle, rike eller fattige.

Du kan tenke eller tro om deg selv, hva du vil, Jesus kjenner din fortapte stilling, og derfor lyder Hans gjennomtrengende rop til deg: " "Til dere, menn, roper jeg."

Til toppen

 

De fattige i ånden
Ludvig Hope

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Mt. 5,3.

Da jeg var ung, hørte jeg en fortelling som senere i livet ble meg til stor nytte, da jeg sto utenfor Guds rike og lengtet inn, men ikke våget meg inn. Den vil jeg fortelle deg. Kanskje den kan bli deg til hjelp.

En ung lærer som gjerne ville hjelpe barna til å lære så mye som mulig, prøvde på forskjellig vis å få vekket læretrangen hos dem. En dag sa han til klassen at alle som dagen etter kom på skolen og kunne leksen sin godt, skulle få komme inn i bestestuen hans, og der skulle de få hver sin kopp sjokolade og et fint brød. Vi skal huske på at slike ting ikke var småtteri på bondebygden her i landet i de dager.
Som ventet var, dro de alle hjem fra skolen den dagen med ett eneste stort mål: De ville lære leksen sin, så de kunne få komme inn i bestestuen til læreren og få sjokolade og fint brød neste dag.
Men mens alle dro glade hjem og visse på at de skulle klare leksen, gikk det en mellom dem som ikke var glad. Severin hette han. Han var en av disse ulykkelige som hadde små evner og som blant annet syntes å mangle evnen til å lære utenat. Han gikk trang og sturen ved tanken på å bli sittende igjen alene når alle de andre gikk inn i bestestuen og skulle få sjokolade og det fine brødet.
Da han kom hjem, fortalte han sin mor alt og bad henne om å hjelpe seg. Nå måtte han lære leksen. Mor la til side alt arbeid og satte seg med gutten sin for å hjelpe ham med leksen. Men alt det de strevde, så kom de likevel ingen vei.
Da kvelden var slutt, var Severin trett. Men leksen var ikke lært.
Tidlig neste dag var Severin og mor hans oppe og prøvde på ny, men nei, det var uråd. Og så måtte han gå på skolen den dagen som alle de andre uten å kunne et ord.
Severin satt ved nederste enden av det lange skolebordet. Så gikk det rundt fra barn til barn, og alle kunne leksen. Nå var det bare Severin igjen. Han satt motløs med ansiktet i hendene.
Nå, Severin, sa læreren, nå får du reise deg. Jeg tenker du kan fortelle oss litt i dag.
Jeg kan ikke, svarte Severin.
Å jo da, prøv nå! Jeg skal sette deg på, så går det nok!
Han reiste seg opp og sa etter de ord som læreren sa først, og dermed var det stopp. Alle satt som fortumlet. De syntes synd på Severin.
Hva skal vi gjøre med Severin? - spurte læreren.
Da reiste den eldste jenta seg og sa: - Severin må få være med!
Er alle med på det? spurte læreren
Ja! ropte hele flokken i kor.
Så bar det inn i bestestuen og Severin måtte først til bords. I glad selvfølelse over at de hadde lært leksen sin, drakk de sjokolade og spiste fint brød, alle unntatt Severin. Han satt der uten å ha lært leksen, av bare nåde.

                                                                       ---- ---- ----

Omkring i hus og hytte mellom våre fjorder og fjell er det mange som i åndelig mening er lik Severin.
Du leser og leser og leser opp igjen på livets tunge lekse, men du kan ikke lære den. Du ber, du slutter å be, du tar til på nytt: du hører Guds ord, du strir mot synden, du prøver å få makt over den, du tenker med deg selv at nå skal det bli alvor, men alt ender på ny der du tok til. Du kommer ingen vei. Du lærer ikke leksen.

Er det du, min leser, som er lik Severin?
Jeg har et godt budskap til deg fra den levende Gud: Du skal få komme til Ham og være barn i Hans hus uten å lære leksen din!
Det som er Guds store under, og som du enda ikke har fått øye på, er at her er en annen som har lært leksen for deg, nettopp den du strir med og som du ikke evner å lære. Han som ble gitt oss av Gud, Jesus Kristus, vår frelser, han gjorde din lekse til sin og lærte den fullkomment for deg.
På Hans gjerning og regning skal du få komme inn, få være frelst, akkurat som du nå er.
Himmerike er ditt!
Det er ditt akkurat nå.
Severin, kom inn, kom nå!

Det er meg openberra at eg eig barnerett,
at Gud med meg i Kristus er forsona.
Og eg som har meg gremma og aldri skjøna rett
,
kor eg i domen skulle verte skåna,
eg som i all mi betring, mi tru og gudleg sed,
min gjerning og min lydnad fann aldri hjartefred,
Eg er no alt i Jesus Kristus salig.

Ja, slik er det. Legg deg da hjelpeløs i hans hjelpende nådearmer med hele ditt syndige liv! Han vil frelse deg akkurat slik som du nå er. Dette skal du tro! Da er du frelst!

Til toppen

 

Dikt

Jeg går for å berede et sted,
sa Jesus til sine venner.
Han sa det før han led,
og fikk de naglemerkede hender.
Han vandret inn i Getsemane,
og ba sine venner å våke,
han slet seg i fra dem og falt på kne,
omkring var det mørke og tåke.

Far! – er det mulig å slippe dette?
hvis ikke –, la din vilje skje.
At kampen var hard, Guds ord vil berette,
hans svette -, som blod dryppet ned.
Han reiser seg opp fra den veldige strid,
og vekker den sovende flokk,
de er her, - om en liten tid,
- de kommer med kjepp og med stokk
Ja se -, der kommer en enslig mann,
fra hopen alene han går.
Sin Herre og Mester han tar i favn,
og kysser ham der han står.
Da kjærlig Jesus på ham ser,
og sier så varsomt og mildt:
Judas, - min venn, hvorfor er DU her?
og deretter sier Han stilt,
ja henvendt til hopen, han bærer frem
de ord som vi huske må:
Er det meg dere søker? – så la disse gå.
Det var sine venner han tenkte på.
Ja, - hopen han villig fulgte med,
til yppersteprestens gård.
Og etter de falske anklagene,
han ganske stille står.
Hvorfor svarer han ikke et ord mon tro,
på de mange falske ord?
Han kunne ikke, vår frelser god,
han måtte sone vår synd så stor.

De spyttet -, og slo ham med stokker og knoker
til ansiktet så ikke ut.
Alt var for å løse våre floker.
Og tenk, - det behaget Gud!
Det begynte å lysne til morgen.
han spurte: - hva har du gjort?
De førte fra Kaifas, Jesus bort.
Pilatus ventet i borgen.

Pilatus spør så, om konge han er -,
da Jesus foran ham står.
Mitt rike av denne verden ei er,
er svaret Pilatus får.
Men lidelsen er ikke slutt ennå,
han hånes og spottes på ny.
En krone av torner han også får på,
han får ei for smertene ly.
Så blir han sendt til Herodes,
og hånes og spottes av ham.
Til Pilatus igjen han beordres -,
Guds lidende sonofferlam.
Til Golgata hans vandring begynner,
med korset han sliter seg frem.
Har du tenkt på? – ja, ordet forkynner:
Han sonet din synd og din skam!

Vi fortsatt ved korset vil dvele –
der han hang mellom røvere to,
Muligheten kunne de dele,
bare en med sin frelser fikk bo
Så, - med ett ble det mørkt som i graven,
og i tempelet ble forhenget delt.
Vi må tenke på kampen i haven,
nå har Jesus vår "anklager" felt.
Han beviste for alle sin seier,
da han tredje dag oppsto igjen -.
Evig liv alle sammen nå eier,
som har Jesus til frelser og venn.
Ta det til deg min venn,
som av synden er trett,
Jesus sier igjen:
at han har gitt deg rett,
til i ham å stå frikjent for Gud.
Tenk -, han velger en synder til brud!

Til toppen

 

Han er oppstanden, store bud!
Av Einar Kristoffersen

1. Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. 2. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt Ham. 3. Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. 4. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven. 5. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. 6. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, 7. og at svetteduken, som hadde vært på hodet Hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. 8. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde. 9. For de hadde ennå ikke forstått Skriften, at Han skulle stå opp fra de døde. 10. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Joh. 20, 1 - 10 

Nå skjer virkelig det som Jesus forutsa: «...og oppstå på den tredje dag» (Mt. 16,21), og det snudde opp - ned på alt for disiplene - fra håpløshet og mørke til glede og lys. Har det gjort det for deg? Hører du Herrens ord til deg: «Frykt ikke! for se jeg lever!» Ser du dette - Jesus er oppstanden, og lever, ! Slik at du henvender deg - ikke til en tenkt, - men en virkelig levende person som både hører og ser deg - en som har vært død, men lever. Ham du henvender deg til - Jesus- har vært din død, for dine synders skyld, ja, Han har vært din synd (2 Kor.5,21). Det er hva hele påsken dreier seg om, alt det du ser skje - det er Herrens smertefulle kamp og strid for å fri deg både fra din synd, og din synds følger. Hva bruker så du påsken til?
Nå er det fullført - nå er vi fullkomment rettferdige i Ham. Det er hva det innebærer dette, at Han er oppstått fra de døde. Det var alt for å tilveiebringe en evig rettferdighet: «Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet» (Dan. 9,24). Ser du påskens hendelser i dette? Denne profeti var det Jesus nå oppfylte og førte til ende, slik at himmelen nå kan rope til deg: «Det er skjedd!»

Og det var altså tale om å tilveiebringe en evig rettferdighet for oss - vi som var evig fordømte for vår synds skyld. Det står derfor for oss mennesker kun mellom to ting - en evig rettferdighet, eller en evig fordømmelse. Det står eller faller med vårt forhold til Jesus - og bare det! Det er en hemmelighet her som du gjerne skulle fått se inn i - skal du se ditt rette forhold til Jesus, og skal du komme i det rette forhold til Jesus, så må du få feste blikket på Faderens forhold til Jesus og det som skjer med Ham, - da vil du se din frelse!
Nå er vi ikke lenger fordømt, for vår synds skyld, sier den tomme grav. Vi har i Ham fått tilbake mer enn vi tapte - et evig liv, og barnekår hos Gud - et barnekår som ikke kan rokkes av noe, verken i himmel eller på jord eller under jorden (Rom. 8,31-39).
»Han er oppstanden, store bud, vår Gud er en forsonet Gud.»

«Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro..» måtte Jesus si til de to såkalte «Emmausvandrere» (Luk, 24,25). Det er som om Han undrer seg over denne uforstandighet og treghet til å tro.
Vi ser det samme hos Maria Magdalena her - da hun så steinen veltet bort fra gravåpningen og Jesu legeme altså ikke var der, da kunne hun ikke fatte annet enn hva hun her sier til disiplene: «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt Ham» (v.2b). De! - hvem de? Du ser hun trodde ennå på Jesu avmakt, og Hans fienders makt over Ham. Som en av Jesu nære følge hadde også hun hørt Ham tale om sin oppstandelse fra de døde, men...
Hva så med deg som leser nå - er du helt fri fra denne uforstandighet og treghet? Å stole på at et tau holder vekta di, er greit nok når du står på bakken og trekker i det, men noe helt annet er det om du skal henge fra kirkespiret i det, har en sagt - og slik er det nå også med vår tro - det er ikke så vanskelig å tro på solskinnsdager, men når uværet (prøven) kommer, da åpenbares ting som viser oss hva sannheten er.
Vi skal nok alle være glade for at Jesus ikke støter fra seg, og forkaster, slike lite troende, men tar seg av dem, og åpenbarer seg for dem, som vi ser overfor alle disiplene, inkludert den tvilende Thomas som ikke ville tro før han .
Dette er den Jesus - Skriftens Jesus - også du skal få vende deg til med din synd, dine svikt og din mangel på tro. Han er den samme i dag (Hebr. 13,8). Han er kommet nettopp for slike - Han «er kommet for å søke og frelse det som var fortapt» (Luk. 19,10).

Her skjedde noe med «den disippel som Jesus elsket» - som han kalles (v.2) - det var Johannes: «- han så og trodde,» leser vi (v.8b). Og hør deres åndelige tilstand, til tross for Jesu undervisning: «...de hadde ennå ikke forstått Skriften, at Han skulle stå opp fra de døde» (v.9).
Slik er det så ofte fatt med oss også, når noe kommer på - vi «glemmer hva Herren har talt!» Vi virrer omkring i våre egne tankers vrimmel og blir forvirret, som vi ser det også med disiplene i disse dager. Hvorfor var de forvirret? Fordi de ikke hadde gitt akt på og trodd Jesus ord! Han hadde jo sagt dem alt på forhånd. Dette er også en av årsakene til at Han vil gi oss Den Hellige Ånd, for at Han skal minne oss på alt det som Jesus har sagt, og undervise oss ut i fra det (Joh. 14,26). Jesus vet hvor skrøpelige også vi er. Derfor har Han heller ikke etterlatt oss farløse, men kommer selv til oss (Joh. 14,18).
Slik taler Guds ord, snart om den ene person i guddommen, snart om den annen, og snart om den tredje, som om det var om hinannen. Dette er ikke mulig å forstå uten treenighetslæren: Gud er en og tre. Du skal vokte deg for all tale som deler opp, slik at du kan ha mottatt Jesus, men ennå ikke Den Hellige Ånd f.eks. - noe som er den mest utbredte vranglære om dette i dag. Den som har tatt imot Jesus (Sønnen) har også dermed tatt imot Den Hellige Ånd og Faderen. Den som har den ene, har alle tre. «Ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd» (1 Kor. 12,3). Og da menes det, av hjertet! Og hvem kan ha mottatt Jesus uten å ha erkjent Ham som Herre? Et annet sted sies det om Jesus, at hele guddommens fylde bor legemlig i Ham (Kol. 2,9). Hva mangler så den som har mottatt Jesus, den i hvem hele guddommens fylde bor?

Vår frelse - syndenes forlatelse - er den treenige Guds verk! - derfor kan du trygt forlate deg på det, ja, det er bare det du trygt kan forlate deg på. Ikke på tegn og under, ikke kraftige gjerninger, og slett ikke følelsesopplevelser, men på Ordet om Ham, slik du bl.a. har lest det i teksten i dag.
Der er Han! du finner Ham i dette vitnesbyrdet om Hans livsløp, Hans soning, Hans død, den tomme grav, Hans oppstandelse osv. «Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen, leser vi (v.10), men Maria Magdalena ble stående gråtende igjen ved graven (der Jesus sist var sett!), og fikk ett møte med Ham selv! (Se resten av det 20 kapittel). Hun var da også den som kom tidlig til graven, mens det ennå var mørkt (v.1). Det sier noe om Marias hjerteforhold til Jesus.
Ja, det var ennå mørkt for Maria på alle måter (v.2b), men det forblir aldri mørkt hos den som søker Jesus, den oppstandne og herliggjorte frelser og Herre! Noe også Maria snart fikk oppleve og erkjenne.

Bli i Ordet om Ham!

Hvor godt når sjelen kveges
I nådens rike flod -
All syndens skade leges
Ved Jesu sår og blod!

Kun der kan sjelen lære
Den evig nye sang
Til Guds og Lammets ære,
Som synges skal engang.

Til toppen

 

Kristi tro i hjertets grunn
August Herm. Francke 1663 - 1727

Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elleve samlet, og de som var med dem. Og disse sa: Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon! De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent Ham igjen da Han brøt brødet. Luk. 24,33-35

Her er nå lutter beviser på troen, da disse disiplers tro lærte dem å vende om, og styrke andre, og de ble igjen styrket av disiplene. Da holdt de seg nå sammen og det var en innbyrdes kjærlighet til den Herre Jesus, som var rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd, selv om det ennå var blandet med stor skrøpelighet, og deres tro skulle styrkes enda meget kraftigere ved Den Hellige Ånds fullkomne utgytelse.

Dersom nå den sanne tro er hos oss, da brenner denne ild også i våre hjerter, slik at vi fremdeles gjerne holder oss til dem som gjerne vil være styrket i troen ved oss, og dem, som vi igjen kan bli styrket ved. Da brenner kjærligheten til den Herre Jesus, glede over Ham, den sanne kjærlighet til vår neste, trøst av Guds ord, og hva godt og åndelig som ellers kan nevnes, i hjertet, likesom smeltet gull i ovnen.
Så behøver man da ikke å spørre mer, hva man skal kjenne troen på; for Kristus er da allting, og det man lever, lever man i Guds Sønns tro: alle ting vitner da om den tro som bor i hjertets grunn, skjønt denne tro ennå alltid kan tilta mer og mer, og ennå alltid herligere og herligere styrkes av Gud.
- Ha takk, kjære Jesus! - du som nå har tatt oss i din skole og lært oss, hvordan Gud virker troen i oss, og ved hva man kan kjenne denne tro. Trykk du ditt segl på det ved Den Hellige Ånd, slik at alt må komme til sin ønskelige og velsignelsesfulle kraft hos oss. Amen.

Til toppen