nr.2 2006

 

 Nr. 2 April 2006

 

 

 

 

 

 

1. Han trådte pressekaret alene!
Av
Lars Oftedal

2. Vår helliggjørelse
Av Jakob Traasdahl

3. Sangvers
Av Lina Sandell

4. Gud er trofast!
Av Einar Kristoffersen

5. Ved Lammet alene!
Av
H. E. Hansen

6. Luthersitat

7. For oss!
Av J. P. Berg

8.
I kraft av blodet!

Av Einar Kristoffersen

9. "Skyt hvis de tør!"

 

Han trådte pressekaret alene!
Av Lars Oftedal

Betrakt frelseren under Hans sjelekamp i Getsemane. Han omfatter sine disipler med inderlig ømhet og sørger for deres bevarelse.

Men snart må Han likevel slite seg fra dem, skjønt det nettopp i angstens stunder kommer vel med å ha noen fortrolig hos seg. Heller ikke de ville ha utstått synet av det som gikk over Ham i denne time. Overveldet av angst og bedrøvelse segner Han ned på jorden, ligger på kne, på sitt ansikt og ber: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil!» (Mrk. 14,36).
Dette gjentar seg tre ganger, idet dødsangsten for hver gang tiltar i heftighet, inntil blodet sprenges ut av hver svettepore, blander seg med svetten og faller som blodsdråper ned på jorden. For hver gang Han reiste seg fra bønnen, som ble heftigere og heftigere, i samme grad som angstens kalk tiltok i bitterhet, gikk Han tilbake til sine disipler, men fant dem alltid sovende; - for deres øyne var tynget, og bedrøvelsen hadde overveldet dem.
Endatil Peter, som nylig hadde forsikret å ville dø med Jesus og ment å skulle holde seg, så han ikke tok anstøt, om enn alle de andre gjorde det – endatil han lå under for søvnen og fristelsen, - og av særlig omhu for den farlige selvtillit, som han lå i, vender også Jesus seg til ham med dette bebreidende og vekkende spørsmål: «Simon, sover du? Var du» - som nylig var så kjekk, så sikker, så modig - «ikke i stand til å våke én time?» (Mrk. 14,37).
Og verken han eller de andre visste, hva de skulle svare Ham.

Her har vi det Jesaja spådde, da han sa: «Hvorfor er din kledning så rød, lik klærne til han som tråkker vinpressen? - Pressekaret har jeg tråkket, jeg alene, og av folkene var det ingen med meg» (Jes. 63,3).
Ikke engang Hans kjære disipler, ikke engang Peter var med Ham. Han fant dem alltid sovende.

Til toppen

 

Vi roser oss i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til kjød
Av Jakob Traasdahl


Vår helliggjørelse

(Avslutning).
Vi vil nå se:

På hvilken måte en kristen vokser i nåden.

I Gal. 5, 15-26 ser vi, at det hos det omvendte menneske finnes to kilder av meget forskjellig art. Den gamle kilde eller kjødet åpenbarer seg i «utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.»
Lærer nå den Hellige Skrift oss på et eneste sted, at denne gamle natur kan bli renset og foredlet?

I det 22 vers leser vi om den kilde som det nye livs vannstrøm flyter fra: «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.»
Og vi leser videre at en kristens helliggjørelse består i det, at han vandrer i Ånden og døder sine jordiske lemmer (Kol. 3,5), holder dem nede i deres død under dommen, så han ikke fullkommer deres begjæringer.
Dette er Guds måte å gå til verks på. Han blir ikke stående ved bare å kreve ytre hellig vandel og overlater oss heller ikke som avmektige, hjelpeløse slaver under kjødet, men Han har satt oss i en tilstand, som vi er opphøyde over kjødet i og kan regjere over det som herrer og husbonder.

Mange kristne har dårlig rede på dette, at vi ved den nye fødsel blir delaktige i en ny natur; - derfor har de heller ikke noen klar oppfatning av, at den troende huser to aldeles motsatte av hverandre og kraftig kjempende mot hverandre naturer i sitt indre. Men uvitenhet i dette stykke er årsak til mange sjelefordervende villfarelser både i lære og liv.

I 1 Joh. 3,9 leser vi, at hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
Merk vel, at dette ikke er skrevet om noen få langt fremskredne kristne som har oppnådd en høy grad av fullkommenhet, nei det er skrevet om Herrens disipler, om «hver den som er født av Gud.»
Og skulle det ikke være besynderlig å tenke seg, at noe som er født av Gud skulle kunne synde? Vanskeligheten ved å forstå dette sted forsvinner helt, når vi tenker på, at en kristen har to naturer, den ene født av Gud og fullkomment syndefri (Guds sæd blir i ham); - den andre født av Adam, ufullkommen og syndig.
For hver gang en kristen begår en synd, så vitner ikke dette om, at han er født av Gud, men at han er født av Adam. Det er ikke som Guds barn, men som Adams barn han synder. Burde vi da ikke våke over oss selv og utbe oss mye nåde til å leve som Guds barn og ikke som Adams barn?
Den daglige helliggjørelse består ikke i det, at kjødet blir bedre eller svakere, men i det, at den nye natur vokser til og styrkes mer og mer ved den iboende Guds Ånd, så den mer og mer blir dyktiggjort til å motstå og kue det mektige kjød. Vi kan ikke utrydde det skadelige ugress kjødet med dets lyster og begjæringer, men vi kan stadig la ljåen gå over denne farlige eng.

Alle kristne ønsker nok hjertelig å bli ledet av Ånden, men de glemmer, at den første betingelse for at dette kan skje er, at de mister all tillit til kjødet.. Det gjelder for hvert skritt vi tar fremover, å være våkne og se på Jesus, som alene er vår styrke. Kjødets ytre og grove foreteelser er ikke på langt nær så farlige for en kristen som dets mer fine, skjulte tanker og begjæringer. Det er forholdsvis lett å avholde seg fra de grove syndeutbrudd, så som tyveri, løgn, banning, drukkenskap.
Mange uomvendte mennesker kan også fremstilles som mønster på ytre fromhet og ærbarhet; - men det er for kjødets hemmeligste tilbøyeligheter, anlegg og innflytelser vi bør være mest bange og stå på vår post.

Vår oppgave er å vandre i frelserens fotspor i lydighet og kjærlighet; - for om vi lever etter kjødet, skal vi dø, men om vi døder legemets gjerninger ved Ånden, skal vi leve. Vokt deg derfor, kjære venn, for å falle hen i likegyldighet og åndelig død.
Akk, hvor ofte føyer og nærer vi ikke kjødet! «Ikle dere Herren Jesu Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!» (Rom. 13,14).
Hvor ofte gjødes ikke kjødet ved berømmelse og smiger! Kjødet synes godt om å bli smigret, og skjer ikke dette, så smigrer det seg selv. Det forstår seg ikke det minste på den kunst å anse seg selv for intet; - det vil gjerne være med, når det gjelder virksomhet for Guds rike eller annen kjærlighetsvirksomhet, og det vil alltid sitte i høysetet og føre store ord. Har jeg vært et lite middel til å gjøre noe godt, da vil kjødet gjerne vite om det.
Gud sier: «La ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør» (Mt. 6,3). Det kjødelige sinn derimot har det på denne måte: «La ikke bare din venstre hånd, men hele verden få vite det.» Jeg har gjort det og det; - så og så store ting har jeg utrettet! Å det forskrekkelige Selv! - dette forferdelige Jeg!
Og siden vil det naturligvis forsvare seg med blendende ord som disse: «Det var bare til Guds ære og Hans navns forherligelse jeg ville tale om dette, som jeg fikk utrette.»
Ja dette er kanskje det verste av alt sammen – man forbeholder sitt eget jeg en liten ære under det foregivende, at man priser Herren for alt.
Nei, her gjelder det, at den onde natur verken hos oss selv eller andre blir smigret. Vokt deg for å bli oppblåst av et kjødelig og forfengelig sinn (Kol. 2,18). Gjør ikke noen medkristen den dårlige tjeneste å bringe i hans nærhet noe som kjødet finner behag i. La ikke gnistene komme for nær kruttet. «Nå, det gikk jo riktig bra for deg i dag,» sa engang en tilhører til sin predikant. «Ja,» svarte denne, «dette talte Satan om for meg, i det samme jeg gikk ned fra prekestolen.»
La oss vokte oss for slik å gå ærender for Satan.

Ingen er i dette stykke utsatt for så stor fare som de som samler sjeler for Guds rike. Jeg kjente engang en person som hadde vært et stort redskap i Guds hånd til andre sjelers velsignelse.. Når denne mann hadde talt, gjaldt det alltid, hva andre mennesker hadde utrettet. Å tale om til og med for en venn, hvilke feil han har, det er et tegn på troskap; - men alt det gode du vet om ham, kan du tale om for andre.
Gud er ikke bange for å si oss våre feil og forsyndelser, men Han stiller seg på vår side imot alle anklager.
En annen person av mitt bekjentskap kunne aldri formå seg til å tale om noe annet, enn hva han selv hadde vært med om å gjøre, men han tålte aldri å høre, hva andre hadde utrettet. Hvilken dårskap, hvilken vanære for Gud, men hvilken tilfredsstillelse for kjødet! Er vi ikke hverandres lemmer?
Jeg hørte forleden, at det ble sagt om en kjær kristen: «Ja, han lever for en stor del av andres berømmelse.» Lever du av den foraktede frelser, som fornedret seg selv, eller lever du av andres berømmelse? Beiler du til menneskegunst? Akk alt dette er i sannhet kun svinemask. «Sett derfor ikke lit til kjødet.»

Ettersom vi har slike løfter – nemlig at Herren den Allmektige selv vil være vår Far, «så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd» (2 Kor. 7,1).
Du kan ikke vokse til i nåden eller skride fremad i helliggjørelse, om du således ser gjennom fingrene med kjødet. Forvissningen om Guds nåde må vi ikke for et øyeblikk la bli fordunklet av vår synd og elendighet, men vi må heller ikke glemme, at vi står under vår Fars rettferdige styrelse, og at «den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet.» (Gal. 6,8).
De kristne må ofte gjennomgå svære lidelser, fordi de sår i sitt kjød og pleier kjødet til å vekke onde begjæringer, og hvor avskrekkende lyder ikke apostelens advarsel til de kristne: «Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve» (Rom. 8,13).
Her gjelder intet mindre enn død for liv.

Dersom vi stadig hadde vårt øye festet på Kristus og søkte å følge etter Ham, gjøre hva Han gjorde og bli fylte av Ham, da skulle vi også mer og mer komme til å leve et hellig liv og ved det bli bevart både fra lettsinn og trellesinn.
Her trues vi av to ytterligheter: På den ene side søker den arglistige sjelefiende å forlede oss til lettsinn og skjødesløshet, og på den annen side søker han å bedra oss med et tilhyllet gjerningsvesen og ved plagsomme botsøvelser og fromhetsregler å bringe oss i trelldom under «verdens barnelærdommer» - slike som «Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke!» - som alt sammen har et vakkert skinn av hellighet og gudhengivenhet, fordi man vanærer sitt legeme, men som dog bare går ut på det samme, nemlig å tilfredsstille kjødet (Kol. 2,20 flg.); - for dette har sin lyst i alt det som vender oss bort fra Kristus.

«Men skal da ikke Den Hellige Ånd bevare oss fra alt dette?» - har man spurt meg. Jo visselig. Men måten Han bevarer oss fra kjødets herrevelde på, er denne, at Han setter oss i stand til å nekte det all føde og næring og all overbærenhet. Alt det som er født av Ånden, er sultekur for kjødet. Dette stadfester også apostelen Peter, når han sier: «Mine kjære! Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen» (1 Pet. 2,11).
Mange som kaller seg kristne, synes å ha meget lite med disse formaninger å gjøre, da de mener at de ligger så høyt over all menneskelig evne – som de også i sannhet gjør; - men vi lever jo Kristi eget liv, og som sådanne må vi hate til og med den kjortel som er smittet av kjødet (Judas 23).
Akk, hvilken mangel er det ikke på årvåkenhet og bønn iblant de kristne, og hvor lite lever vi vel ikke av Kristus! Om vi stadig beveget oss i Hans nærhet, slik at Han alltid fikk fylle oss og bli vår eneste fornøyelse og vårt hjertes evige fred – hvilken kraft skulle vi ikke ha av det til å kunne beseire det onde kjød.

Akk, de kristne får i sannhet lære seg, hva kjødet er, gjennom stadige erfaringer av dets uutgrunnelige elendighet.
Jeg har ofte blitt brakt på svært alvorlige tanker ved å erfare, hvordan menneskene føres inn i et diktet, bedragerisk drømmeliv ved å lese fromme menneskers levnetsbeskrivelser, i hvilke mye er fortalt om det gode de har utrettet i sitt liv, men lite eller ingenting om deres synd og skrøpelighet.
Man har vel skildret seieren, men glemt den strid som den har utviklet seg gjennom.
Slike arbeid kan i mye sammenlignes med romanlitteraturen, som fyller ungdommen med tomme fantasibilder og gjør den uskikket for hverdagslivet. En stor del av disse levnetsbeskrivelser lider av den mangel, at de ikke på tilbørlig måte holder frem hverdagslivets kamp og strid og viser, hvordan den arge fiende både innen- og utenfra lurer på oss, og av den grunn gjør de mer skade enn varig gagn.
Les derimot de levnetsbeskrivelser som Gud har gitt oss, så skal du snart merke, at skyggesidene som gjør sitt til å fremheve et Guds barns sanne trekk, ikke blir forsømte.
Mange av de menneskelige biografier skulle passe fortreffelig til lesning for engler og serafer, men de passer dårlig for Guds kjempende helgener.
Vi frykter mest for kjødet, når det begynner å røre på seg på en mer håndgripelig måte; - men det har ofte meget hemmelighetsfullt begynt å arbeide og gjære i vårt indre, og vi oppdager det ikke før et Bibelsted springer oss like i øynene og viser oss dets forføreriske verk. Vi er også ofte utsatte for den store fare og fristelse å anse vårt kjød som gudelig og fromt; - vi fristes undertiden til å tro, at en kristens kjød er bedre enn et uomvendt menneskes; - men om vi gjør dette, bygger vi på den tørre sand og høster ikke noe annet enn forvillelse i ånden. Se først og sist på Jesus, se bort fra ditt onde, uforbederlige hjerte, lev et liv i Ånden, og du skal snart få se Jesus som Han er og bli Ham lik da, når det er forbi med det onde hjerte, denne fordervede natur, dette selvrådige kjød.
Mens vi venter, må vi daglig og stadig bekjenne våre synder og leve i stadig omgang med Jesus, vårt liv, og vandre i lyset.

Til toppen

 

Sangvers
Av Lina Sandell

Vad Han har gjort för evigt gäller:
Han är min rättfärdighet;
Lagen mig ej mera fäller,
Se’n Han blev min helighet.
O, vad vil jag mer begära,
Se’n jag nu förstått Guds råd?
Må jag leva til Hans ära,
Må jag sjunga om Hans nåd!

Til toppen

 

Gud er trofast!
Av Einar Kristoffersen

Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Hebr. 13, 5

Dette er et ord, et Herrens vitnesbyrd, en ofte trenger å høre i livet, - i særlig grad om en har falt og forgått seg; - å da få høre Herrens ord: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» - det er som balsam for sjelen, og vekker en virkelig opp for hva nåde og sannhet er, - ja, hva Veien i virkeligheten er!
Veien er ikke, at min beslutning om å følge Jesus og bli en god kristen, er alvorlig nok ment. Det er heller ikke at jeg blir en stadig bedre kristen etter hvert, - men at Han forlater meg mine synder! - at Han tross min skrøpelighet ikke slipper meg og ikke forlater meg!
Er ikke dette en helt annen vei til frelse enn, hva du naturlig tenkte deg? Kanskje er det en helt annen vei til frelse enn, den du går på i dag? Da trenger du ikke til mer kraft og hjelp, som du kanskje ber Herren om, - men du trenger til sann omvendelse, omvendelse til tro på den Herre Jesus Kristus, til tro på evangeliet!
La Herrens budskap nå helt inn til deg i dag, legg til sides ditt eget og hør: - det er for Hans skyld du skal få være en kristen! - for det verks skyld, som Han fullførte i følge sitt eget sinn, - det sinn som også kommer så sterkt til uttrykk i teksten vår, om du bare kan høre det: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!»
»For så har Gud elsket!» (Joh. 3,16).

Til toppen

 

Ved Lammet alene!
Av H. E. Hansen

3. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. 4. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam. 5. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. 6. Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. 7. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det.2 Mos. 12, 3-7

Enda en plage vil jeg føre over Farao og over Egypt,» hadde Herren sagt til Moses, «så skal han (Farao) la dere dra herfra» (kap. 11,1). Og etter å ha forkynt Farao, hva denne plage skulle bestå i, gikk han i «brennende harme» (kap. 11,8) ut fra denne elendige mann, som så lenge hadde forhånet den levende Gud og i grenseløst hovmod hadde dristet seg til å ta opp kampen med Jehova.
Moses og Aron visste altså, at det store, det avgjørende vendepunkt nå sto for døren. Og hvor har ikke hele deres sjel vært lutter øre, da Herren på en så høytidelig måte begynte: «Tal til hele Israels menighet og si!» (v.3).
Ved hvilke midler vil Jehova rive det lille, svake, undertrykte folk ut av verdensrikets jernarmer? På hva måte vil Han frelse det fra den grusomme, mektige Faraos hånd? Disse spørsmål hadde opptatt dem lenge, og jo mer de så motstanden vokse, dess vanskeligere syntes svaret å bli.

Nå skulle gåten løses for dem; - de skulle få svaret fra Guds egen munn. Vel hadde Herren allerede tidligere sagt, at den siste plage skulle virke til, at Farao ikke bare ville gi Israels barn tillatelse til å fare, men at han endatil skulle «drive dem ut med alt det de hadde» (kap. 11,1).
Men de kjente jo tilstrekkelig til Faraos vankelsinn og visste, at han allerede gjentatte ganger hadde samtykket i folkets befrielse, men deretter, når plagen opphørte, igjen angret det og tatt sin tillatelse tilbake. Det var grunn til å frykte, også nå, for en gjentagelse av det, og det lå nær å mene, at befrielsen aldri ville skje, med mindre Israels barn med våpen i hånd tilkjempet seg denne selv, støttet i dette av Guds undere.
Mon ikke Moses og Aron derfor venter, at de nå skulle motta formaninger fra Gud til Israel om å iføre seg sin styrke, om å ta all sin kraft sammen, at enhver skulle gripe til det våpen han kunne få fatt på, og at alle, store og små, måtte stå som én mann og kjempe for sin frihet?
Men i så fall blir de høylig skuffet. «Tal til hele Israels menighet,» heter det: «På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus» (v.3).
Hva for noe? Ikke til smeden for å gjøre våpen i stand, men til kvegfolden for å hente hvert sitt lam skal Israel på en bestemt dag styre sine skritt! Ikke til en stor folkeforsamling for å legge kloke planer og oppflamme hverandre ved begeistrede taler skulle de kalles sammen; - men enhver skal henvises til sin egen familie, til hjemmets stille arne!
Sannelig, en slik forordning syntes bare å svare lite til øyeblikkets alvor. Når de så, hvordan Farao samlet sine krigere, de stående hærer med de veldige krigshester og de mektige stridsvogner om seg; - når de tenkte på, hvordan kongen i sine erfarne vismenns råd gjorde opp de mest sinnrike, de mest gjennomtenkte planer, da måtte vel Israels forberedelser til det store slag forekomme dem jammerlig fattige, ja liketil skadelige.
Et lam skulle de ta seg, dette det svakeste, det mest fredsommelige, det mest hjelpeløse av alle dyr. Det skulle de ha å stille opp imot Egypts hester og vogner.
O du guddommelige ironi overfor dine motstanderes bram, - o høye visdom! Salig den som har fått Åndens øye til å kjenne deg, og «som ikke tar anstøt av deg» (Mt. 11,6). Men vi lærer så sent, at «en konge ikke frelses ved sin store makt, en helt ikke reddes ved sin store kraft» (Slm. 33,16); - at Han som bor i himmelen, «ingen glede har av hestens styrke, og ikke behag i mannens ben» (Slm. 147,10).
Så ofte som verdensmakten utfolder sine hjelpemidler imot Guds menighet, og dennes jordiske ringhet går opp for oss, så frykter vi. Men vår seier overfor verden har ikke det minste å gjøre med ytre jordisk makt eller avmakt. For «intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få» (1 Sam. 14,6). Guds folks «(strids)våpen er ikke kjødelige» (2 Kor. 10,4). Guds barns styrke eller svakhet er alene avhengig av deres indre hjerteforhold til Herren. «Ved min Gud springer jeg over murer,» sier den hellige sanger (Slm. 18,30). Og Paulus spør med rette: «Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» (Rom. 8,31).
Når Guds folk har «har fått sin synd forlatt,» da skal «ingen innbygger si: Jeg er syk!» (Jes. 33,24). For ved syndenes forlatelse settes mennesket inn i samfunnet med den levende Gud og blir ett med Ham (Joh. 15).

Den indre utsondring, hjertenes atskillelse fra Egypts syndige vesen, var derfor for Israel den aller sikreste vei til utfrielsen fra den ytre trelldom. Og det er denne vei, Herren fører dem inn på ved den gitte befaling. Ved denne tvinger Han dem til å rette de tanker som nå var så urolige, innad og oppad.
Hadde han henvist dem til jordiske våpen, til menneskelige foranstaltninger, ville de ha festet seg til dem og i større og mindre grad dvelt med sin tillit til dem. Men uten noe annet for sine øyne enn det svake, lam som var atskilt fra folden, så de seg i sin nød alene henviste til deres Gud.
Men jo mer et menneske vet seg forlatt av alt jordisk og ser sin redning utelukkende avhengig av Gud, dess mer trenger det store regnskap seg frem for bevisstheten. Selv den som ellers er tilfreds med seg selv, kjenner i en slik ytterlig nød samvittighetens anklage. «Du har ikke fortjent, at Gud skal hjelpe deg,» heter det. «Dine synder kaller ikke på frelse, men på dom over deg. Og fordi Gud så ofte kalte på deg, og du lukket ditt øre for Ham, så vil Han nå heller ikke høre deg i din nød.»
Ved å stille det så å si på «bar bakke» og blotte det for alle egne hjelpemidler og vise det hen til lammet som deres eneste hjelper mot Egypts makt, hjalp derfor Guds visdom Israel først og fremst til bot. Som aldri før har Israels barn i de siste dager før uttoget følt sin skyld for Gud. Så ydmyke knefall, så brennende bønner, så oppriktig syndsbekjennelse som de, som nå ble gjort rundt omkring i familiene, hadde aldri før vært gjort. Og midt i syndserkjennelsen sto det ikke stilt uten håp. Gud hadde gitt dem et frelsens middel i Lammet.
Hvilke underlige tanker har ikke Guds Ånd vakt i deres hjerter, da de gikk der og betraktet dette fromme, uskyldige lam, som etter Guds befaling skulle lide døden for dem! Den Gud som fordum «kjente den behagelige duften,» fra Noahs offer (1 Mos. 8,21); - som med velbehag hadde sett til deres fedres, Abrahams, Isaks og Jakobs offere, Han skule også se i nåde ned til dette offerlam, som de med angerfulle hjerter ville bringe Ham, og for dette lams skyld forlate dem deres synder og ikke handle med dem etter deres fortjeneste. Men en slik bot og en slik flukt til Guds nåde er en makt så stor, at intet verdensrike og ingen Farao er i stand til å stå seg imot den. For «Herren – den levende Gud - er nær hos alle dem som kaller på Ham. Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, Han hører deres rop og frelser dem» (Slm. 145,18-19).
Selv de ugudelige aner, hvilken makt de kristne eier i sin egentlige våpenrustning, som ikke er noe annet enn deres bønner og tårer for Gud. De forferdes, når de ser dem trede frem med disse våpen. Den onde Maria av England ytrer således om Cromwell, som hun førte krig med: «Jeg frykter mer for én av denne manns bønner enn for tusener av hans soldater.»
Måtte da de kristne selv forstå å vurdere disse sine våpens fortreffelighet! Vår kolde, forstandsmessige, vantro tid, som har så lite skjønn på det indre, det åndelige, men forgaper seg i det ytre, det materielle, legger svære fristelser for de kristne til å glemme, hva deres egentlige styrke består i.
Mon vi i vårt arbeid for å skaffe kirken en mer betryggende stilling i staten, for å løse den ut av det favntak som den verdslige makt omslutter den med, skulle stå der, hvor vi nå står, hvis vi mer hadde kjempet med de rette våpen: våre bønner og våre tårer for Gud?
Sannelig, møter og høylydte klager for menneskene bringer ikke Guds menighet noen forløsning fra det som besværer den; - enda mindre uforstandige og hårde dommer over dem som menes å være skyld i kirkens fornedrelse. Først, når de kristne retter klagen mot seg selv og vender dommen innad; - når de erkjenner den ytre fornedrelse som en avspeiling av deres indre livs fattige, kummerlige tilstand og gjør bot for denne, først da vil en forbedring i kirkens ytre kår inntre.

Til toppen

 

Luthersitat!

Å forkynne Guds ord er ikke noe annet enn å pådra seg hele helvetes og Satans vrede, og dernest å utfordre alle verdens «hellige» og all verdens makt.
Å utsette seg for så mange av Satans tenner er den aller farligste måte å leve på.

Til toppen

 

For oss!
Av J. P. Berg

Korsets pinefulle straff er en langsom dødsmåte: Blodet rinner hen, kraften svinner litt etter litt og en ulidelig tørst oppstår. Denne måtte også Herren føle: «Jeg tørster!» - sier Han.
Også dette ord er godt å komme i hu, godt å gjemme og ta med. Det skal minne oss om, at Han led tørstens kval og lot seg rekke den sure drikk, for at Han kunne føre oss, om vi tørster etter Gud, Guds rike, Guds rettferdighet, til de klare, med guddommelig nåde og barmhjertighet sakte rinnende vann og vederkvege vår sjel, så vi i all lengsel og trengsel, hunger og tørst kan si: «Herren er min hyrde – det mangler meg ingenting!»
Det skal minne om nattverdtimen, da Han samler oss fra verdens villsomme veier, fra ørkenens tørre steder, fra livets synd og strid, og gir oss å drikke av sitt fredsbeger, av forsoningens og velsignelsens kalk.

Herre Jesus, du har jo sagt, at den som tror på deg, aldri skal tørste, og at den som tørster, derfor skal komme til deg og drikke – å, gjør det da ved din Hellige Ånd, at vi kommer til deg i den sanne tro, som alene kan vekkes opp i den sanne trang, og drikke av din salighets kilde, som veller opp til det evige liv!

Til toppen

 

I kraft av blodet!
Av Einar Kristoffersen

3. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. 4. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam. 5. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. 6. Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. 7. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. 8. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitre urter skal de ete det.
11. På denne måten skal dere ete det: Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast, det er påske*
(forbigang) for Herren. 2 Mos. 12, 3 - 8 og 11

O Lammets blod, det dyrebare blod, Som gav meg liv, da jeg ved korset sto.»
Du kjenner vel sangen? - et hjertelig vitnesbyrd om opplevelsen av blodets kraft; - det gav meg liv!
Og når det vitnes slik, så skal du ikke tenke, at det likesom er en opplevelse av boblende liv og overskudd der inne i ditt eget hjerte, - nei, det er i tilfelle en følge av noe som går forut, - men det er at hjertets øye får lys over Golgata, at hjertet hører det som forkynnes der; - for det er nemlig en som taler og forkynner der, - det er Gud. Og Han forkynner: «Se, ved dette har du liv! - ved dette skal du leve!»

»Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham» (1 Joh. 4,9).
»Som gav meg liv, da jeg ved korset sto!» Har du sett Golgata slik? Der har jeg funnet livet! - der har Gud gitt meg liv, - ja, livet, det evige liv. For der er det livgivende blod, der er det blod som gis for verden, til liv for verden.
Du forstår at Gud regner ikke med noe annet. At evangeliet virker noe i det menneske som får tro det, det er sant, - og vi har sterke tendenser til å regne med dette, - men det er ikke ved det evangeliet får virke i deg du blir frelst. Hør her: - Om evangeliet skal få virke noe i ditt liv, så må du jo ha tatt imot det, ellers kan det jo ikke virke noe, - men dersom du har tatt imot det så er du jo allerede frelst, - og du kan ikke bli mer enn frelst!
Men noen - ja, vi alle faller til stadighet i den grøften -  regner med dette som følger etter, nådens virkninger, hva Gud får bruke en til, fremgang i helliggjørelse osv., og så opparbeider man seg en, i egne øyne, brukbar konto der å hvile på.
Du kan si, at for dem, var det som skjedde på Golgata bare en inngang til muligheten for å frelse seg selv, ved hjelp av de rette midler, Guds kraft og Guds nådegaver. Det er ikke nødvendigvis bevisst og gjennomtenkt slik, men det fungerer slik i praksis, og det viser seg i det, at de er opptatt av om deres kristenliv holder, mer enn de er opptatt av om Kristus holder! Men det som skjedde på Golgata det er frelsen! - det er der, og kun der, Guds overstrømmende velsignelse er, alltid!

Det spredte seg noen ut blant de første kristne menigheter, judaister ble de kalt, det var jøder som hadde tatt ved troen, - de forkynte at i tillegg til troen på evangeliet, så måtte de troende også pålegges å la seg omskjære og holde Mose’ lov. Det var nå ikke nok det som Jesus hadde gjort. Hans fullbrakt! - fra korsets tre gjaldt ikke lenger.
Slik kommer de også i dag, med et eller annet tillegg: - du må f.eks. døpes på en spesiell måte, eller du må få del i en spesiell åndsdåp, eller en viss fremgang i helliggjørelse o.l. Plutselig er det ikke nok, det som skjedde på korset, ikke nok det som Jesus har gjort.
«Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk Han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender - det vil si: som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk Han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning» (Hebr. 9,11-12).
Trenger du noe tillegg til dette? - tror du ikke dette er nok til frelse?
Judaistenes virksomhet ble tatt opp på apostelmøtet i Jerusalem, - det kan du lese om i Ap.gj. 15, - og der ble det fullstendig avvist, det de lærte, - og hør hva Paulus og Barnabas forkynte disse som var blitt forvirret ved denne forkynnelsen: «Disse talte da igjen til dem, og formante dem innstendig til å holde fast ved Guds nåde» (Ap.gj. 13,43).

Du har disse som begynner å bygge på noe som følger etter; - og så har du dem som begynner å bygge på og trøster seg til det som er gått forut; - at de bøyde seg, - at de tok et standpunkt for Jesus, - sin bestemmelse o.l., pluss disse virkelig store da, som har en slik grundig omvendelse å vise til, - men alt forut for hva Jesus har gjort for dem! Den uforskyldte nåden, den har de ikke noe videre sans for, men sin egen omvendelse, at de gikk så lenge i vantro! - det synes de er stort.
Du ser, her legges forskjellige grunnvoller, men hva sier apostelen til det? «- ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus» (1 Kor. 3,11).
Ingen kan legge en annen grunnvoll! - det er altså umulig!
Og så står det noe fint her om den rette grunnvoll, som du må se å få tak i, til hjertets trøst og liv: «- den er lagt!» - og det var det ikke du som gjorde, - det er et Guds verk, - tenk, Han har lagt den grunnvoll som er til din frelse, og den heter Jesus Kristus! Hans liv, Hans sår og blod og død, det er den grunnvoll som er lagt!
Han er det Guds lam, det lyteløse lam, - som vi leser i teksten her om forbildet: «Det skal være et lam uten lyte!» (v.5a).
Har du hørt, hva Jesus sa til jødene: «Hvem av dere kan overbevise meg om synd?» (Joh. 8,46).
Det betydde ikke bare at Jesus ikke hadde begått noen synd, i handling, men at Han ikke hadde synd, - Han var fremmed for synd, - Han visste ikke hva synd var av egen erfaring! «Prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd!» - leser vi (Hebr. 4,15).
Det lyteløse Guds Lam! Derfor kunne Han frelse oss, derfor kunne Han kjøpe oss fri. I slektens sted Han gikk!

Hør nå, hvordan disse jødene skulle bli frelst - og det var tale om frelse fra Guds dom: «Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det» (v.7). Og så sier Han lenger ute i samme kapittel: «Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt» (v.13).
Når jeg ser blodet!
Og så sier altså Jesus til sine disipler: «Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse» (Mt. 26,28).
Ser du at disse jødene ble berget ved den nye pakts blod, allerede i den gamle pakt! Det er aldri noe menneske på jord, som er blitt frelst ved noe annet, enn den nye pakts blod! De som ble frelst i den gamle pakts tid, de ble frelst ved det de så frem imot, - det fullkomne Guds offer!
Det heter bl.a. om Abraham, fra Jesu egne lepper: «Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg» (Joh. 8,56). Slik ble Abraham frelst!
Ta også dette med deg, du som har tatt din tilflukt til Jesu blod (gjerning): Tenk deg jødene der de satt bak lukkede dører, og visste hva for noe forferdelig som skulle gå over landet, Guds dom, en dødsengel som slo i hjel! - Det var nok mye frykt hos jødene også den natten, men de satt nå under blodet, - og hadde de kunnet stå frem her i dag for å vitne, så ville de ha forkynt deg: «Blodet holdt! - ingen av våre var døde om morgenen!» Det er det samme blod som du har tatt din tilflukt til!
»O Lammets blod, det dyrebare blod, -» Har du funnet gleden over blodet? - har du sett at det er liv for deg i det? - ja, at Han der har gitt deg livet!
Når jeg ser blodet, går jeg dere forbi; - det gjelder også nå i denne stund. Blodet er strøket ut over himmelens alter og det kan ikke strykes ut igjen!

Hør til slutt, hva som vitnes om dette Kristi blod og offer: «Han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer» (Hebr. 9,14).
Her trenges så visst ikke noe ekstra offer! - og slett ikke ditt puslete verk, så besmittet av synd, - nei, det er nok det som Jesus gjorde, det i døden og dommen gjeld!

O Lam, jeg ser deg full av sår!
Tålmodig du min straff utstår,
Hver dråpe blod forkynner meg:
Se her hvor høyt jeg elsker deg!

Til toppen

 

"Skyt hvis de tør!"

Jeg kan ikke tenke meg en mer slående illustrasjon på den fullkomne beskyttelse som gis oss gjennom Kristi blod, enn følgende hendelse, som fant sted for noen få år siden: I en av de spansktalende byer i Syd-Amerika ble en britisk undersått grepet fordi han hadde deltatt i et oppløp der på stedet. Han dømtes til skyting og ble stilt frem for en avdeling soldater. Forgjeves protesterte de britiske og amerikanske konsuler mot henrettelsen. Plutselig, nettopp da offiseren sto i begrep med å kommandere «fyr!», styrtet den engelske konsul frem ved siden av den dødsdømte mann, svøpte ham i det engelske flagg og ropte: «Skyt, hvis De tør!» På samme måte svøpte den amerikanske konsul, som også styrtet frem ham inn i «Stjernebanneret». Soldatene senket sine våpen, og mannen ble overgitt til de engelske myndigheters beskyttelse.
Den synder, som tror på den Herre Jesus, er frelst, fordi han er dekket av Kristi rettferdighets kledning, for «det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Han er frelst med Kristi dyre blod, og står som Guds barn under den Aller Høyestes beskyttelse!
Fra «Håndbok for reisen fra døden til livet.»

Til toppen